search

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners April 26, 2023

School photoshoot at Force Academy in January 2018

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on April 26, 2023

Denver Public Schools is excited to invite all our families of Multilingual Learners to an in-person Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC) meeting on Wednesday, April 26, 2023  from 9:30 a.m. to 11:00 a.m. at Oakland Elementary.

Location: Oakland Elementary
4580 Dearborn St., Denver, CO 80239
Time: 9:30 a.m.- 11:00 a.m.

Interpretation, breakfast, and childcare provided!

At this session, you will receive important information and resources about:

 • DPS Safety
 • Bully prevention
To attend, we strongly suggest completing the registration form.

For more information, please call 720-423-2661.

Reunión del Comité Asesor del Distrito para la Educación Multilingüe (MLE DAC), 26 de abril

Únase a nosotros para nuestra reunión MLE-DAC Comité Asesor de Educación Multilingüe del Distrito (MLE DAC)
Miércoles, 26 de abril de 2023

Ubicación: Oakland Elementary
4580 Dearborn St., Denver, CO 80239
Hora: de 9:30 a 11:00 a.m.

¡Se proporcionará interpretación, desayuno y cuidado de niños!

En esta sesión recibirán información importante y recursos sobre:

 • La seguridad escolar en DPS
 • La prevención de intimidación (bullying)

Para asistir, recomendamos completar el formulario de registro:

https://forms.gle/96puYjmpYkDgytHk7

Para obtener más información, visiten Sitio web de MLE-DAC o llamen al 720-423-3058.

اللجنة الاستشارية لقسم تعليم الطلاب متعددي اللغات (MLE DAC)

إبريل الساعة 09:30 – 11:00 صباحاً. سيكون الاجتماع بالحضور الشخصي في مدرسة

Oakland Elementary وعنوانها 4580 Dearborn St., Denver, CO 80239

تتوفر الترجمة الفورية والعشاء ورعاية الأطفال!

في هذه الجلسة، ستتلقى معلومات وموارد مهمة حول:

 • ياألمان ف DPS
 • منع التنمر

للحضور، نق رتح بشدة إكمال نموذج التسجيل:

https://forms.gle/96puYjmpYkDgytHk7

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع MLE-DAC  أو اتصل على الرقم720 -423- 3058

.

Tham gia cùng chúng tôi vào cuộc họp MLE-DAC

Ủy ban Cố vấn Toàn Học khu của Chương trình Giáo dục Đa Ngôn Ngữ (MLE DAC) 

26 Tháng Tư 2023

Địa điểm: Trường Tiểu học Oakland
4580 Dearborn St., Denver, CO 80239
Giờ: 9:30 SA sáng- 11:00 SA sáng

Đã cung cấp dịch vụ thông dịch, bữa sáng và dịch vụ chăm sóc trẻ em!

Ở phần này, quý vị sẽ nhận được thông tin và tài nguyên quan trọng về:

 • An toàn tại DPS
 • Phòng chống Bắt nạt

Để tham dự, chúng tôi khuyên quý vị nên điền thông tin vào mẫu đăng ký:

https://forms.gle/96puYjmpYkDgytHk7

Để biết thêm thông tin gọi 720-423-3058.

Noogu soo biir kulankeena MLE-DAC

Guddiga La-talinta Degmada ee Waxbarashada Luuqadaha Badan (MLE DAC)

Arbacada, Abriil 26, 2023
Goobtuna: Dugsiga Hoose ee Oakland
4580 Dearborn St., Denver, CO 80239
Saacada: 9:30 a.m.- 11:00 a.m.

Turjumaad, casho, iyo daryeelka carruurta ayaa la bixinayaa!

Kulankaan, waxaad ka heli macluumaad iyo agabyo muhiim ah oo ku saabsan:

 • Badbaadada DPS
 • Ka-hortagga U-xoogsheegashad

Si aad uga qaybgasho, waxaan aad ugu talinaynaa inaad buuxiso foomka diiwaan gelinta:

https://forms.gle/96puYjmpYkDgytHk7

Wixii xog dheeraad ah, fadlan booqo webseedka MLE-DAC ama wac 720-423-3058.

በ MLE-DAC ስብሰባችን ላይ ይቀላቀሉን

በብዙ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርት ዲስትሪክት አቀፍ አማካሪ ኮሚቴ (MLE DAC)

ረቡዕ፣ ኤፕረል 26፣ 2023
ቦታ፥ Oakland የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት
4580 Dearborn St., Denver, CO 80239
ሰዓት፥ 9:30 a.m.- 11:00 a.m.

ትርጉም፣ እራት፣ እና የልጅ እንክብካበ ይሰጣል!

በዚህ ክፍለ ጊዜ፣ ስለሚከተሉት ነገሮች አስፈላጊ መረጃ እና ሃብቶች ያገኛሉ፥

 • የDPS ደህንነት
 • ማገጣበርን/ማንጓጠጥን መከላከል

ለመሳተፍ፣ የምዝገባ ቅጹን እንዲሞሉ አጥብቀን እንመክራለን፥

https://forms.gle/96puYjmpYkDgytHk7

ለበለጠ መረጃ፣ እባክዎ mle.dpsk12.org ይጎብኙ ወይም ወደ 720-423-3058 ይደውሉ።

हाम्रो MLE-DAC बैठकमा सहभागी हुनुहोस् 

बहुभाषी शिक्षाको शिस्ट्रिक्टव्यापी सल्लाहकार सशिशि (MLE DAC) 

बुधवार, अप्रिल 26, 2023
स्थान: Oakland िाथप्रमक प्रवद्यालय
4580 Dearborn St., Denver, CO 80239
समय: प्रबहान 9:30 बजेदेखि प्रबहान 11:00 बजे

दोभाषे, बेलुकाको खाना र बालस्याहार उपलब्ध गराइन्छ!

यो सत्रमा, तपाईंले निम्न विषयहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा सामाग्रीहरू प्राप्त गर्नु हुनेछः

 • DPS सुरक्षा
 • शजस्काउिे/धम्काउिेरोकथाि

उपखस्थत हुनका लामग, हामी रमजस्ट्रेसन फाराम पूरा गनच दृढतापूवचक सुझाव मदन्छछ:ौँ

https://forms.gle/96puYjmpYkDgytHk7

720-423-3058

Rejoignez-nous pour une réunion virtuelle du MLE-DAC Comité de conseil du district sur l’éducation multilingue (MLE DAC) 

Mercredi 26 avril 2023
Lieu : École Élémentaire Oakland
4580 Dearborn St., Denver, CO 80239
Horaires : 9 h 30 – 11 h 00

Interprétation, dîner et garde d’enfants offerts !

Lors de cette réunion, vous recevrez des informations et des ressources importantes sur les sujets suivants :

 • Sécurité de DPS
 • Prévention contre l’intimidation

Pour participer, nous vous recommandons vivement de remplir le formulaire d’inscription :

https://forms.gle/96puYjmpYkDgytHk7

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web MLE DAC ou appelez le 720-423-3058.

加入我们一起参加 MLE-DAC 会议  

多语言教育学学区咨询委员会(MLE DAC) 

2023 年 3 月 26 日,星期三
地点:Oakland 小学
4580 Dearborn St., Denver, CO 80239
时间:上午 9:30 至 11:00

提供翻译、早餐和幼儿看护服务!

在本次会议上,您将获得以下重要信息和资源

 • DPS 安全
 • 校园欺凌预防

若要参加,我们强烈建议您填写报名表:

https://forms.gle/96puYjmpYkDgytHk7

学习提速资源将提供晚餐和托儿服务。请于此处注册。如需了解更多信息,请访问MLE-DAC网站或致电720-423-3058.