search

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners December 14, 2022

School photoshoot at Denver Discovery School in April 2018

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on December 14, 2022

Denver Public Schools is excited to invite all our families of Multilingual Learners to an in-person Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC) meeting on Wednesday, December 14th, 2022  from 5 p.m. to 7:00 p.m. at Abraham Lincoln High School.

Location: Abraham Lincoln High School
2285 S Federal Blvd, Denver, CO 80219
Time: 5 :00 p.m.- 7:00 p.m.
Interpretation, dinner, and childcare provided!

At this session, you will receive important information and resources about:

 • School Choice & Enrollment
 • ACCESS Testing
To attend, we strongly suggest completing the registration form.

For more information, please call 720-423-2661.

Reunión del Comité Asesor del Distrito para la Educación Multilingüe (MLE DAC), 14 de diciembre

Únase a nosotros para nuestra reunión MLE-DAC Comité Asesor de Educación Multilingüe del Distrito (MLE DAC)
Miércoles, 14 de diciembre de 2022
Ubicación: Abraham Lincoln High School
2285 S Federal Blvd, Denver, CO 80219
Hora: de 5 :00 a 7:00 p.m.
¡Se proporcionará interpretación, cena y cuidado de niños!

En esta sesión recibirán información importante y recursos sobre:

 • Elección de escuela e inscripción
 • Exámenes de ACCESS

Les pedimos que se inscriban aquí.

Para obtener más información, visiten Sitio web de MLE-DAC o llamen al 720-423-2661.

اللجنة الاستشارية لقسم تعليم الطلاب متعددي اللغات (MLE DAC)

الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022
المكان: مدرسة Abraham Lincoln الثانوية
S Federal Blvd, Denver, CO 80219 2285
الوقت: من 05:00 مساءً – 07:00 مساءً
تتوفر الترجمة الفورية والعشاء ورعاية الأطفال!

في هذه الجلسة، ستتلقى معلومات وموارد مهمة حول:

 • اختيار المدرسة والتسجيل فيها
 • اختبارات ACCESS

للتسجيل، امسح رمز الاستجابة السريعة الوارد أدناه ضوئيًا أو انقر الرابط أدناه:

https://forms.gle/XMsoCcW91bB9WT1C8

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع MLE-DAC  أو اتصل على الرقم 720.423.2661.

Hãy tham gia buổi họp MLE-DAC cùng chúng tôi 

Ủy ban Cố vấn Toàn Học khu của Chương trình Giáo dục Đa Ngôn Ngữ (MLE DAC) 

Thứ Tư, ngày 14 tháng Mười Hai năm 2022
Địa điểm: Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln
2285 S Federal Blvd, Denver, CO 80219
Giờ: 5 :00 p.m.- 7:00 p.m.
Đã cung cấp thông dịch, bữa tối và dịch vụ chăm sóc trẻ em!

Ở phần này, quý vị sẽ nhận được thông tin và tài nguyên quan trọng về:

 • School Choice & Ghi danh
 • Kiểm tra ACCESS

https://forms.gle/XMsoCcW91bB9WT1C8

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web MLE-DAC hoặc gọi số 720-423-2661.

Noogu soo biir kulankeena MLE-DAC Guddiga La-talinta Degmada ee Waxbarashada Luuqadaha Badan (MLE DAC)

Arbaco, Deseembar 14, 2022
Goobta: Dugsiga Sare ee Abraham Lincoln
2285 S. Federal Blvd. Denver, CO 80219
Saacada: 5 :00 p.m.- 7:00 p.m.
Turjumaad, casho, iyo daryeelka carruurta ayaa la bixinayaa!

Kulankaan, waxaad ka heli macluumaad iyo agabyo muhiim ah oo ku saabsan:

 • School Choice iyo Diiwaangelinta
 • Imtixaanka ACCESS

https://forms.gle/XMsoCcW91bB9WT1C8

Wixii xog dheeraad ah, fadlan booqo webseedka MLE-DAC ama wac 720-423-2661.

በ MLE-DAC ስብሰባችን ላይ ይቀላቀሉን

በብዙ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርት ዲስትሪክት አቀፍ አማካሪ ኮሚቴ (MLE DAC)

ረቡዕ፣ ዲሴምበር 14፣ 2022
ቦታ፥ Abraham Lincoln ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
2285 S. Federal Blvd. Denver, CO 80219
ሰዓት፥ 5 :00 p.m.- 7:00 p.m.
ትርጉም፣ እራት፣ እና የልጅ እንክብካበ ይሰጣል!

በዚህ ክፍለ ጊዜ፣ ስለሚከተሉት አስፈላጊ መረጃ እና ሃብቶች ያገኛሉ፦

 • School Choice እና ምዝገባ
 • የACCESS ፈተና

https://forms.gle/XMsoCcW91bB9WT1C8

ለበለጠ መረጃ፣ እባክዎ mle.dpsk12.org ይጎብኙ ወይም ወደ 720-423-2661 ይደውሉ።

हाम्रो MLE-DAC बैठकमा सहभागी हुनुहोस् 

बहुभाषी शिक्षाको शिस्ट्रिक्टव्यापी सल्लाहकार सशिशि (MLE DAC) 

बुधवार, डिसेम्बर 14, 2022
स्थान: Abraham Lincoln उच्च विद्यालय
2285 S. Federal Blvd. Denver, CO 80219
समय: साँझ 5:00 बजेदेखि 7:00 बजेसम्म
दोभाषे, बेलुकाको खाना र बालस्याहार उपलब्ध गराइन्छ!

यो सत्रमा, तपाईंले निम्न विषयहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा सामाग्रीहरू प्राप्त गर्नु हुनेछः

 • SchooChoice तथा भर्ना
 • ACCESS परीक्षा

https://forms.gle/XMsoCcW91bB9WT1C8

।्

Rejoignez-nous pour une réunion virtuelle du MLE-DAC Comité de conseil du district sur l’éducation multilingue (MLE DAC) 

Mercredi 14 décembre 2022
Lieu: Lycée Abraham Lincoln
2285 S Federal Blvd, Denver, CO 80219
Horaires : 17 h 00 – 19 h 00
Interprétation, dîner et garde d’enfants offerts !

Lors de cette réunion, vous recevrez des informations et des ressources importantes sur les sujets suivants :

 • School Choice et inscription
 • ÉPREUVE ACCESS

https://forms.gle/XMsoCcW91bB9WT1C8

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web MLE DAC ou appelez le 720-423-2661.

加入我们一起参加 MLE-DAC 会议  

多语言教育学学区咨询委员会(MLE DAC) 

2022年12月14日,星期三
地点:Abraham Lincoln 高中
2285 S Federal Blvd, Denver, CO 80219
时间:下午5 :00至晚上7:00
提供翻译、晚餐、幼儿看护服务!

在本次会议上,您将获得以下重要信息和资源:

 • 择校与招生
 • ACCESS 考试

https://forms.gle/XMsoCcW91bB9WT1C8

学习提速资源将提供晚餐和托儿服务。请于此处注册。如需了解更多信息,请访问MLE-DAC网站或致电720-423-2661.