search

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners February 22, 2023

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on February 22, 2023

Denver Public Schools is excited to invite all our families of Multilingual Learners to an in-person Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC) meeting on Wednesday, February 22nd, 2023  from 9 a.m. to 11:00 a.m. at North High School.

Location: North High School
2960 Speer Blvd, Denver, CO 80211
Time: 9:00 a.m.- 11:00 a.m.

Interpretation, breakfast, and childcare provided!

At this session, you will receive important information and resources about:

 • Family and Community Engagement (FACE) department resources and information
  • Family & Youth Services
  • Empowerment & Engagement team
  • Family Constituency Services
To attend, we strongly suggest completing the registration form.

For more information, please call 720-423-2661.

Reunión del Comité Asesor del Distrito para la Educación Multilingüe (MLE DAC), 22 de febrero

Únase a nosotros para nuestra reunión MLE-DAC Comité Asesor de Educación Multilingüe del Distrito (MLE DAC)
Miércoles, 22 de febrero de 2023

Ubicación: North High School
2960 Speer Blvd, Denver, CO 80211
Hora: de 9 :00 a 11:00 a.m.

¡Se proporcionará interpretación, desayuno y cuidado de niños!

En esta sesión recibirán información importante y recursos sobre:

 • Recursos e información del departamento de Participación Familiar y Comunitaria (FACE)
  • Servicios para familias y jóvenes
  • Equipo de empoderamiento y compromiso
  • Servicios de circunscripción familiar

Les pedimos que se inscriban aquí.

Para obtener más información, visiten Sitio web de MLE-DAC o llamen al 720-423-2661.

اللجنة الاستشارية لقسم تعليم الطلاب متعددي اللغات (MLE DAC)

الأربعاء 22 فبراير 2023
المكان: مدرسة نورث الثانوية (North High School)
2960 Speer Blvd, Denver, CO 80211
الموعد: 9 – 11 صباحاً

تتوفر الترجمة الفورية والعشاء ورعاية الأطفال!

في هذه الجلسة، ستتلقى معلومات وموارد مهمة حول:

 • معلومات وموارد قسم مشاركة الأسر والمجتمع
  • خدمات الأسر والشباب
  • فريق التمكين والمشاركة
  • خدمات دعم الأسر

للتسجيل، امسح رمز الاستجابة السريعة الوارد أدناه ضوئيًا أو انقر الرابط أدناه:

https://forms.gle/J65xtMvT2qAhnpfP9

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع MLE-DAC  أو اتصل على الرقم 720.423.2661.

Hãy tham gia buổi họp MLE-DAC cùng chúng tôi 

Ủy ban Cố vấn Toàn Học khu của Chương trình Giáo dục Đa Ngôn Ngữ (MLE DAC) 

Thứ Tư, ngày 22 Tháng Hai, 2023
Địa điểm: Trường Trung học Phổ thông North
2960 Speer Blvd, Denver, CO 80211
Thời gian: 9:00 – 11:00 sáng

Bữa ăn tối, dịch vụ thông dịch và giữ trẻ sẽ được cung cấp!

Tại buổi họp này, quý vị sẽ nhận được thông tin và nguồn trợ giúp quan trọng về:

 • Nguồn trợ giúp và thông tin từ ban Khuyến khích Gia đình và Cộng đồng Tham gia (FACE)
  • Dịch vụ cho Gia đình & Thanh thiếu niên
  • Nhóm Trao quyền & Khuyến khích Tham gia
  • Các Dịch vụ Trợ giúp Gia đình

https://forms.gle/J65xtMvT2qAhnpfP9

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web MLE-DAC hoặc gọi số 720-423-2661.

Noogu soo biir kulankeena MLE-DAC Guddiga La-talinta Degmada ee Waxbarashada Luuqadaha Badan (MLE DAC)

Arbacada, Feebarayo 22, 2023
Goobta: Dugsiga Sare ee North
2960 Speer Blvd, Denver, CO 80211
Saacada: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Turjumaad, casho, iyo daryeelka carruurta ayaa la bixinayaa!

Kulankaan, waxaad ka heli macluumaad iyo agabyo muhiim ah oo ku saabsan:

 • Waaxda Ka Qeybgelinta Qoysaska iyo Bulshada (FACE) waaxda, agabyada iyo macluumaadka
  • Adeegyada Qoysaska & Dhalinyarada
  • Kooxda Xoojinta iyo Hawlgelinta
  • Adeegyada Bulshada ee Qoyska

https://forms.gle/J65xtMvT2qAhnpfP9

Wixii xog dheeraad ah, fadlan booqo webseedka MLE-DAC ama wac 720-423-2661.

በ MLE-DAC ስብሰባችን ላይ ይቀላቀሉን

በብዙ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርት ዲስትሪክት አቀፍ አማካሪ ኮሚቴ (MLE DAC)

बुረቡዕ፣ ፌብሩዋሪ 22፣ 2023
ቦታ፥ ሰሜን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
2960 Speer Blvd, Denver, CO 80211
ሰዓት፥ 9:00 a.m.- 11:00 a.m.

ትርጉም፣ እራት፣ እና የልጅ እንክብካበ ይሰጣል!

በዚህ ክፍለ ጊዜ፣ ስለሚከተሉት አስፈላጊ መረጃ እና ሃብቶች ያገኛሉ፦

 • FACE፣ የቤተሰብ እና የማኅበረሰብ ተሳትፎ መምሪያ፣ ንብረቶች እና መረጃ
  • የቤተሰብ እና የወጣቶች አገልግሎቶች
  • ማጠናከሪያ እና ተሳትፎ ቡድን
  • የቤተሰብ ጥምረት አገልግሎቶች

https://forms.gle/J65xtMvT2qAhnpfP9

ለበለጠ መረጃ፣ እባክዎ mle.dpsk12.org ይጎብኙ ወይም ወደ 720-423-2661 ይደውሉ።

हाम्रो MLE-DAC बैठकमा सहभागी हुनुहोस् 

बहुभाषी शिक्षाको शिस्ट्रिक्टव्यापी सल्लाहकार सशिशि (MLE DAC) 

बुधवार, फे ब्रुअरी 22, 2023
स्थान: North हाइ स्कू ल
2960 Speer Blvd, Denver, CO 80211
समय: बबहान 9:00 बजे– बबहान 11:00 बजे

दोभाषे, बेलुकाको खाना र बालस्याहार उपलब्ध गराइन्छ!

यो सत्रमा, तपाईंले निम्न विषयहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा सामाग्रीहरू प्राप्त गर्नु हुनेछः

 • पररवार िथा सिुदायको संलग्निा (FACE) शवभागका स्रोिहरू िथा जािकारी
  • पररवार िथा युवा सेवाहरू
  • सिस्ट्िकरर् िथा संलग्निा टोली
  • पररवारसँग सम्बस्ट्िि सेवाहरू

https://forms.gle/J65xtMvT2qAhnpfP9

।्

Rejoignez-nous pour une réunion virtuelle du MLE-DAC Comité de conseil du district sur l’éducation multilingue (MLE DAC) 

Mercredi 22 février 2023
Lieu : Lycée North
2960 Speer Blvd, Denver, CO 80211
Horaires : 9h00 – 11h00

Interprétation, dîner et garde d’enfants offerts !

Lors de cette réunion, vous recevrez des informations et des ressources importantes sur les sujets suivants :

 • Service, ressources et informations concernant l’Engagement de la famille et de la communauté (FACE)
  • Service jeunesse et famille
  • Équipe d’autonomisation et de participation
  • Services aux familles de la circonscription

https://forms.gle/J65xtMvT2qAhnpfP9

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web MLE DAC ou appelez le 720-423-2661.

加入我们一起参加 MLE-DAC 会议  

多语言教育学学区咨询委员会(MLE DAC) 

2023 年 2 月 22 日,星期三
地点:North 高中
2960 Speer Blvd, Denver, CO 80211
时间:上午 9:00 至 11:00

提供翻译、晚餐、幼儿看护服务!

在本次会议上,您将获得以下重要信息和资源:

 • 家庭与社区参与(FACE)部门资源和信息
  • 家庭与青少年服务
  • 赋能和参与团队
  • 家庭学区支持服务

https://forms.gle/J65xtMvT2qAhnpfP9

学习提速资源将提供晚餐和托儿服务。请于此处注册。如需了解更多信息,请访问MLE-DAC网站或致电720-423-2661.