search

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners March 22, 2023

Photoshoot at Denver Montessori Jr./Sr. High School in November 2019.

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on March 22, 2023

Denver Public Schools is excited to invite all our families of Multilingual Learners to an in-person Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC) meeting on Wednesday, March 22nd, 2023  from 9:30 a.m. to 11:00 a.m. at West High School.

Location: West High School
951 Elati St., Denver, CO 80204
Time: 9:30 a.m.- 11:00 a.m.

Interpretation, breakfast, and childcare provided!

At this session, you will receive important information and resources about:

  • Summer Programs available for all grade levels
To attend, we strongly suggest completing the registration form.

For more information, please call 720-423-2661.

Reunión del Comité Asesor del Distrito para la Educación Multilingüe (MLE DAC), 22 de marzo

Únase a nosotros para nuestra reunión MLE-DAC Comité Asesor de Educación Multilingüe del Distrito (MLE DAC)
Miércoles, 22 de marzo de 2023

Ubicación: West High School
951 Elati St., Denver, CO 80204
Hora: de 9 :30 a 11:00 a.m.

¡Se proporcionará interpretación, desayuno y cuidado de niños!

En esta sesión recibirán información importante y recursos sobre:

  • Los programas durante el verano para estudiantes de todos niveles

Para asistir, recomendamos completar el formulario de registro:

https://forms.gle/Jmdz8cYY4SAX5LjQ8

Para obtener más información, visiten Sitio web de MLE-DAC o llamen al 720-423-3058.

اللجنة الاستشارية لقسم تعليم الطلاب متعددي اللغات (MLE DAC)

الأربعاء الموافق 22 مارس 2023

الثانوية West المكان: مدرسة

951 Elati St., Denver, CO 80204

الوقت: 09:30 ص – 11:00 ص

تتوفر الترجمة الفورية والعشاء ورعاية الأطفال!

في هذه الجلسة، ستتلقى معلومات وموارد مهمة حول:

  • تتوافر ال ربامج الصيفية لكل المستويات الصفية

للحضور، نق رتح بشدة إكمال نموذج التسجيل:

https://forms.gle/Jmdz8cYY4SAX5LjQ8

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع MLE-DAC  أو اتصل على الرقم720 -423- 3058

.

Tham gia cùng chúng tôi vào cuộc họp MLE-DAC

Ủy ban Cố vấn Toàn Học khu của Chương trình Giáo dục Đa Ngôn Ngữ (MLE DAC) 

Thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023
Địa điểm: Trường Trung học Phổ thông West
951 Elati St., Denver, CO 80204
Giờ: 9:30 SA sáng- 11:00 SA sáng

Đã cung cấp dịch vụ thông dịch, bữa sáng và dịch vụ chăm sóc trẻ em!

Ở phần này, quý vị sẽ nhận được thông tin và tài nguyên quan trọng về:

  • Chương trình hè dành cho tất cả các cấp lớp

Để tham dự, chúng tôi khuyên quý vị nên điền thông tin vào mẫu đăng ký:

https://forms.gle/Jmdz8cYY4SAX5LjQ8

Để biết thêm thông tin gọi 720-423-3058.

Noogu soo biir kulankeena MLE-DAC

Guddiga La-talinta Degmada ee Waxbarashada Luuqadaha Badan (MLE DAC)

Arbacada, Maarso 22, 2023
Goobta: Dugsiga Sare ee West
951 Elati St., Denver, CO 80204
Saacada: 9:30 a.m.- 11:00 a.m.

Turjumaad, casho, iyo daryeelka carruurta ayaa la bixinayaa!

Kulankaan, waxaad ka heli macluumaad iyo agabyo muhiim ah oo ku saabsan:

  • Barnaamijyada jiilaalka ayaa diyaar u ah dhammaan heerarka fasalada

Si aad uga qaybgasho, waxaan aad ugu talinaynaa inaad buuxiso foomka diiwaan gelinta:

https://forms.gle/Jmdz8cYY4SAX5LjQ8

Wixii xog dheeraad ah, fadlan booqo webseedka MLE-DAC ama wac 720-423-3058.

በ MLE-DAC ስብሰባችን ላይ ይቀላቀሉን

በብዙ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርት ዲስትሪክት አቀፍ አማካሪ ኮሚቴ (MLE DAC)

ረቡዕ፣ ማርች 22፣ 2023
ቦታ፥ West ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
951 Elati St., Denver, CO 80204
ሰዓት፥ 9:30 a.m.- 11:00 a.m.

ትርጉም፣ እራት፣ እና የልጅ እንክብካበ ይሰጣል!

በዚህ ክፍለ ጊዜ፣ ስለሚከተሉት ነገሮች አስፈላጊ መረጃ እና ሃብቶች ያገኛሉ፥

  • የሰመር ፕሮግራሞች ለሁሉም የክፍል ደረጃዎች አሉ

ለመሳተፍ፣ የምዝገባ ቅጹን እንዲሞሉ አጥብቀን እንመክራለን፥

https://forms.gle/Jmdz8cYY4SAX5LjQ8

ለበለጠ መረጃ፣ እባክዎ mle.dpsk12.org ይጎብኙ ወይም ወደ 720-423-3058 ይደውሉ።

हाम्रो MLE-DAC बैठकमा सहभागी हुनुहोस् 

बहुभाषी शिक्षाको शिस्ट्रिक्टव्यापी सल्लाहकार सशिशि (MLE DAC) 

बुधवार, मार्च 22, 2023
स्थान: West उच्च माध्यममक मवद्यालय
951 Elati St., Denver, CO 80204
समय: मबहान 9:30 बजेदेखि मबहान 11:00 बजे

दोभाषे, बेलुकाको खाना र बालस्याहार उपलब्ध गराइन्छ!

यो सत्रमा, तपाईंले निम्न विषयहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा सामाग्रीहरू प्राप्त गर्नु हुनेछः

  • ग्रीष्मकालीि कायणक्रिहरू सबै ग्रेि स्तरहरूका लाशग उपलब्ध छि्

उपखस्थत हुनका लामग, हामी रमजस्ट्रेसन फाराम पूरा गनच दृढतापूवचक सुझाव मदन्छछ:ौँ

https://forms.gle/Jmdz8cYY4SAX5LjQ8

720-423-3058

Rejoignez-nous pour une réunion virtuelle du MLE-DAC Comité de conseil du district sur l’éducation multilingue (MLE DAC) 

Mercredi 22 mars 2023
Lieu : Lycée West
951 Elati St., Denver, CO 80204
Horaires : 9 h 30 – 11 h 00

Interprétation, dîner et garde d’enfants offerts !

Lors de cette réunion, vous recevrez des informations et des ressources importantes sur les sujets suivants :

  • Programmes d’été disponibles pour tous les niveaux de classe

Pour participer, nous vous recommandons vivement de remplir le formulaire d’inscription :

https://forms.gle/Jmdz8cYY4SAX5LjQ8

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web MLE DAC ou appelez le 720-423-3058.

加入我们一起参加 MLE-DAC 会议  

多语言教育学学区咨询委员会(MLE DAC) 

2023 年3 月22 日,星期三
地点:West 高中
951 Elati St., Denver, CO 80204
时间:上午9:30 至11:00

提供翻译、早餐和幼儿看护服务!

在本次会议上,您将获得以下重要信息和资源

  • 我们提供夏季课程,以供所有年级学生选择

若要参加,我们强烈建议您填写报名表:

https://forms.gle/Jmdz8cYY4SAX5LjQ8

学习提速资源将提供晚餐和托儿服务。请于此处注册。如需了解更多信息,请访问MLE-DAC网站或致电720-423-3058.