search

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners May 17, 2023

School Photoshoot at Goldrick Elementary October 2021

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on May 17, 2023

Wednesday, May 17, 2023
Location: Bruce Randolph High School, 3955 Steele St., Denver, CO 80205

Time: 5:00 p.m.- 7:00 p.m.
Interpretation, dinner, and childcare provided!

**End of year Multicultural Celebration and Family Resource Fair!**

To attend, we strongly suggest completing the registration form:
https://forms.gle/Jp3zgovGjfK3BuZ27
For more information, please visit mle.dpsk12.org or call 720-423-3058.

Reunión del Comité Asesor del Distrito para la Educación Multilingüe (MLE DAC), 17 de mayo

Fecha: Miércoles, 17 de mayo de 2023
Lugar: Bruce Randolph High School, 3955 Steele St., Denver, CO 80205

Hora: 5:00 p.m.- 7:00 p.m.
¡Se proporcionará interpretación, cena y cuidado de niños!

**¡Celebración multicultural de fin de año escolar y feria de recursos para toda la familia!**

Para asistir, recomendamos completar el formulario de registro:
https://forms.gle/Jp3zgovGjfK3BuZ27

Para más información, visite la página mle.dpsk12.org o llame al 720-423-3058.

اللجنة الاستشارية لقسم تعليم الطلاب متعددي اللغات (MLE DAC)

اللجنة الاستشارية لقسم تعليم الطلاب متعددي اللغات (MLE DAC)
الأربعاء 17 مايو 2023
المكان: Bruce Randolph High School
3955 Steele St., Denver, CO 80205

الموعد: 5-7 مساءً

تتوفر ترجمة شفهية وعشاء ورعاية للأطفال!
احتفال متعدد الثقافات بمناسبة انتهاء العام الدراسي
ومعرض للموارد المتاحة للأسر
للحضور، نوصي بشدة باستكمال نموذج التسجيل:

https://forms.gle/Jp3zgovGjfK3BuZ27

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةmle.dpsk12.org أو الاتصال على الرقم

720.423.3058.

.

Tham gia cùng chúng tôi vào cuộc họp MLE-DAC

Ủy ban Cố vấn Toàn Học khu của Chương trình Giáo dục Đa Ngôn Ngữ (MLE DAC) 

Thứ Tư, Ngày 17 Tháng Năm, 2023

Địa điểm: Trường Trung học Phổ thông Bruce Randolph
3955 Steele St., Denver, CO 80205

Thời gian: 5:00 – 7:00 tối
Bữa ăn tối, dịch vụ thông dịch và giữ trẻ sẽ được cung cấp!

**Hội chợ Nguồn Trợ giúp cho Gia đình và Lễ hội Đa Văn Hóa Cuối năm!**

Để tham gia, quý vị nên hoàn tất mẫu đăng ký này:
https://forms.gle/Jp3zgovGjfK3BuZ27

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập mle.dpsk12.org hoặc gọi số 720-423-3058.

Noogu soo biir kulankeena MLE-DAC

Guddiga La-talinta Degmada ee Waxbarashada Luuqadaha Badan (MLE DAC)

Arbaco, Maajo 17, 2023
Goobtuna: Dugsiga Sare ee Bruce Randolph, 3955 Steele St., Denver, CO 80205

Saacada: 5:00 p.m.-7:00 p.m.
Turjumaad, casho, iyo daryeelka carruurta ayaa la bixinayaa!

**Dabaaldegga Dhaqamada kala duwan iyo Bandhigga Kheyraadka Qoyska ee Dhammaadka sanadka!**

Si aad uga qaybgasho, waxaan aad ugu talinaynaainaad buuxiso foomka diiwaan gelinta:

https://forms.gle/Jp3zgovGjfK3BuZ27
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo mle.dpsk12.org ama wac 720-423-3058

 

በ MLE-DAC ስብሰባችን ላይ ይቀላቀሉን

በብዙ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርት ዲስትሪክት አቀፍ አማካሪ ኮሚቴ (MLE DAC)

ረቡዕ፣ሜይ17፣2023
ቦታ፥Bruce Randolphሁለተኛደረጃት/ቤት 3955 Steele St., Denver, CO 80205

ሰዓት፥5:00p.m.-7:00 p.m.
ትርጉም፣እራት፣እናየልጅእንክብካበይሰጣል!

** የዓመቱመጨረሻየተለያዩባሕሎችአከባበርእናየቤተሰብመገልገያትርኢት! **

ለመሳተፍ፣የምዝገባቅጹንእንዲሞሉአጥብቀንእንመክራለን፥

https://forms.gle/Jp3zgovGjfK3BuZ27
ለበለጠመረጃ፣እባክዎmle.dpsk12.orgይጎብኙወይምወደ720-423-3058ይደውሉ።

हाम्रो MLE-DAC बैठकमा सहभागी हुनुहोस् 

बहुभाषी शिक्षाको शिस्ट्रिक्टव्यापी सल्लाहकार सशिशि (MLE DAC) 

बुधवार,मे17,2023
स्थान: Bruce Randolphहाइस्कूल 3955 Steele St., Denver, CO 80205

समय:सााँझ5:00बजेदेखि7:00बजेसम्म
दोभाषे,बेलुकाकोिानारबालस्याहारउपलब्धगराइन्छ!

** बहुसााँस्कृतिकसमारोहरपररवारस्रोिफे यर! **

उपस्स्थिहुनकालागग,हामीरस्जस्रेसनफारामपरूागननदृढिापवूकनसझुावददन्छौँ:

https://forms.gle/Jp3zgovGjfK3BuZ27

थपजानकारीकालागि, mle.dpsk12.org जानहुोस्वा 720-423-3058 फोनिनहुुोस

Rejoignez-nous pour une réunion virtuelle du MLE-DAC Comité de conseil du district sur l’éducation multilingue (MLE DAC) 

Mercredi 17 mai 2023
Lieu: Lycée Bruce Randolph, 3955 Steele St., Denver, CO 80205

Horaires: 17h00–19h00.
Interprétation, dîner et garde d’enfants offerts!

**Fête multiculturelle de fin d’année et salon des ressources pour les familles!**

Pour participer, nous vous recommandons vivement de remplir le formulaire d’inscription:

https://forms.gle/Jp3zgovGjfK3BuZ27
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site mle.dpsk12.org ou appeler le 720-423-3058.

加入我们一起参加 MLE-DAC 会议  

多语言教育学学区咨询委员会(MLE DAC) 

2023年5月17日,星期三
地点:Bruce Randolph高中3955 Steele St., Denver, CO 80205

时间:下午5 :00至晚上7:00
提供翻译、晚餐、幼儿看护服务!

** 年终多文化庆祝和家庭资源展!**

若要参加,我们强烈建议您填写报名表:

https://forms.gle/Jp3zgovGjfK3BuZ27
如希望获取更多信息,请访问:mle.dpsk12.org 或致电:720-423-3058