search

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners November 16, 2022

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on November 16, 2022

Denver Public Schools is excited to invite all our families of Multilingual Learners to an in-person Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC) meeting on Wednesday, November 16th, 2022  from 5 p.m. to 7:00 p.m. at Wyatt Academy.

At this session, you will receive important information and resources about:

 • DPS Guest Speaker
 • DPS Strategic Roadmap
 • Multilingual Education Family Engagement
To attend, we strongly suggest completing the registration form.

For more information, please call 720-423-2661.

Reunión del Comité Asesor del Distrito para la Educación Multilingüe (MLE DAC), 16 de noviembre

Acompañen a DPS a la reunión del Comité Asesor del Distrito para la Educación Multilingüe (MLE DAC) el miércoles, 16 de noviembre, de 5 a 7 p. m. La reunión será presencial en la Escuela Academia Wyatt, 3620 Franklin St, Denver, CO 80205.

¡Se proporcionará interpretación, cena y cuidado de niños!

En esta sesión recibirán información importante y recursos sobre:

 • Orador invitado de DPS
 • Hoja de ruta estratégica de DPS
 • Participación de las familias de Educación Multilingüe

Les pedimos que se inscriban aquí.

Para obtener más información, visiten Sitio web de MLE-DAC o llamen al 720-423-2661.

اللجنة الاستشارية لقسم تعليم الطلاب متعددي اللغات (MLE DAC)

الأربعاء 16 نوفمبر 2022

المكان: أكاديمية وايت (Wyatt Academy)

3620 Franklin St, Denver, CO 80205

الموعد: 5-7 مساءً

تتوفر ترجمة شفهية وعشاء ورعاية للأطفال

خلال هذه الجلسة ستتعرف على معلومات مهمة والموارد المتاحة عن:

 • متحدث ضيف على DPS
 • خارطة الطريق الاستراتيجية لمدراس دنفر العامة
 • مشاركة أسر الطلاب متعددي اللغات

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع MLE-DAC  أو اتصل على الرقم 720.423.2661.

Hãy tham gia buổi họp MLE-DAC cùng chúng tôi 

Ủy ban Cố vấn Toàn Học khu của Chương trình Giáo dục Đa Ngôn Ngữ (MLE DAC) 

Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Một, 2022 

Địa điểm: Học viện Wyatt 

3620 Franklin St, Denver, CO 80205 

Thời gian: 5:00 – 7:00 tối 

Bữa ăn tối, dịch vụ thông dịch và giữ trẻ sẽ được cung cấp! 

Tại buổi họp này, quý vị sẽ nhận được thông tin và nguồn trợ giúp quan trọng về:

 • Diễn giả Khách mời DPS
 • Lộ trình Chiến lược DPS
 • Sự Tham gia của Gia đình Học sinh Chương trình Giáo dục Đa Ngôn Ngữ 

https://forms.gle/4ssp2UgdbBshx1UJ9

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web MLE-DAC hoặc gọi số 720-423-2661.

Noogu soo biir kulankeena MLE-DAC Guddiga La-talinta Degmada ee Waxbarashada Luuqadaha Badan (MLE DAC)

Arbaco, Nofeember 16, 2022

Goobta: Machadka Wyatt

3620 Franklin St, Denver, CO 80205

Saacada: 5 :00 p.m.- 7:00 p.m.

Turjumaad, casho, iyo daryeelka carruurta ayaa la bixinayaa!

Kulankaan, waxaad ka heli macluumaad iyo agabyo muhiim ah oo ku saabsan:

 • Khudbad Bixiyaha Martida u ah DPS
 • Tubta Istaraatiijiyada DPS
 • Kaqeybgelinta Qoysaska ee Waxbarashada Luuqadaha Badan

https://forms.gle/4ssp2UgdbBshx1UJ9

Wixii xog dheeraad ah, fadlan booqo webseedka MLE-DAC ama wac 720-423-2661.

በ MLE-DAC ስብሰባችን ላይ ይቀላቀሉን

በብዙ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርት ዲስትሪክት አቀፍ አማካሪ ኮሚቴ (MLE DAC)

ረቡዕ፣ ኖቬምበር 16፣ 2022

ቦታ፥ Wyatt አካዳሚ

3620 Franklin St, Denver, CO 80205

ሰዓት፥ 5 :00 p.m.- 7:00 p.m.

ትርጉም፣ እራት፣ እና የልጅ እንክብካበ ይሰጣል!

በዚህ ክፍለ ጊዜ፣ ስለሚከተሉት አስፈላጊ መረጃ እና ሃብቶች ያገኛሉ፦

 • የ DPS ተናጋሪ እንግዳ
 • የ DPS ስልታዊ ፍኖተ ካርታ
 • በብዙ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርትየቤተሰብ ተሳትፎ

https://forms.gle/4ssp2UgdbBshx1UJ9

ለበለጠ መረጃ፣ እባክዎ mle.dpsk12.org ይጎብኙ ወይም ወደ 720-423-2661 ይደውሉ።

हाम्रो MLE-DAC बैठकमा सहभागी हुनुहोस् 

बहुभाषी शिक्षाको शिस्ट्रिक्टव्यापी सल्लाहकार सशिशि (MLE DAC) 

बुधवार, नोभेम्बर 16, 2022 

स्थान: Wyatt एके डेमी 

3620 Franklin St, Denver, CO 80205 

समय: सााँझ 5:00 बजेदेखि 7:00 बजेसम्म 

दोभाषे, बेलुकाको िाना र बालस्याहार उपलब्ध गराइन्छ! 

यो सत्रिा, िपाईंलेशिम्न शिषयहरूको बारेिा िहत्त्वपूर्णजािकारी िथा सािाग्रीहरू प्राप्त गिनणहुिेछः

 • DPS अशिशथ िक्ता 
 • DPS रर्िीशिक रोिम्याप 
 • बहुभाशषक शिक्षा पाररिाररक संलग्निा 

https://forms.gle/4ssp2UgdbBshx1UJ9

।्

Rejoignez-nous pour une réunion virtuelle du MLE-DAC Comité de conseil du district sur l’éducation multilingue (MLE DAC) 

Mercredi 16 novembre 2022 

Lieu: Académie Wyatt 

3620 Franklin St, Denver, CO 80205 

Horaires : 17 h 00 – 19 h 00 

Interprétation, dîner et garde d’enfants offerts ! 

Lors de cette réunion, vous recevrez des informations et des ressources  importantes sur les sujets suivants : 

 • Intervenant invité de DPS 
 • Feuille de route stratégique de DPS 
 • Engagement des familles de l’éducation multilingue 

https://forms.gle/4ssp2UgdbBshx1UJ9

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web MLE DAC ou appelez le 720-423-2661.

加入我们一起参加 MLE-DAC 会议  

多语言教育学学区咨询委员会(MLE DAC) 

2022 年 11 月 16 日,星期三 

地点:Wyatt 学院 

地址:3620 Franklin St, Denver, CO 80205 

时间:下午 5 :00 至晚上 7:00 

提供翻译、晚餐、幼儿看护服务!  

在本次会议上,您将获得以下重要信息和资源: 

 • DPS 演讲嘉宾 
 • DPS 战略路线图 
 • 多语言教育家庭参与 

https://forms.gle/4ssp2UgdbBshx1UJ9

学习提速资源将提供晚餐和托儿服务。请于此处注册。如需了解更多信息,请访问MLE-DAC网站或致电720-423-2661.