search

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners January 25, 2023

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on January 25, 2023

Denver Public Schools is excited to invite all our families of Multilingual Learners to an in-person Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC) meeting on Wednesday, January 25th, 2023  from 5 p.m. to 7:00 p.m. at Thomas Jefferson High School.

Location: Thomas Jefferson High School
3950 S Holly St, Denver, CO 80237
Time: 5 :00 p.m.- 7:00 p.m.

Interpretation, dinner, and childcare provided!

At this session, you will receive important information and resources about:

 • The Gifted & Talented Program
 • Gifted & Talented student panel
To attend, we strongly suggest completing the registration form.

For more information, please call 720-423-2661.

Reunión del Comité Asesor del Distrito para la Educación Multilingüe (MLE DAC), 25 de enero

Únase a nosotros para nuestra reunión MLE-DAC Comité Asesor de Educación Multilingüe del Distrito (MLE DAC)
Miércoles, 25 de enero de 2023

Ubicación: Thomas Jefferson High School
3950 S Holly St, Denver, CO 80237
Hora: de 5 :00 a 7:00 p.m.

¡Se proporcionará interpretación, cena y cuidado de niños!

En esta sesión recibirán información importante y recursos sobre:

 • El programa Dotado y Talentoso
 • Panel de estudiantes del program Dotado y Talentoso

Les pedimos que se inscriban aquí.

Para obtener más información, visiten Sitio web de MLE-DAC o llamen al 720-423-2661.

اللجنة الاستشارية لقسم تعليم الطلاب متعددي اللغات (MLE DAC)

الأربعاء الموافق 25 يناير 2023
المكان: مدرسة Thomas Jefferson الثانوية
3950 S Holly St, Denver, CO 80237

تتوفر الترجمة الفورية والعشاء ورعاية الأطفال!

في هذه الجلسة، ستتلقى معلومات وموارد مهمة حول:

 • الموهوبون والمتفوقون
 • لجنة الطلاب

للتسجيل، امسح رمز الاستجابة السريعة الوارد أدناه ضوئيًا أو انقر الرابط أدناه:

https://forms.gle/e3pmwWpWxeEXUxvF8

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع MLE-DAC  أو اتصل على الرقم 720.423.2661.

Hãy tham gia buổi họp MLE-DAC cùng chúng tôi 

Ủy ban Cố vấn Toàn Học khu của Chương trình Giáo dục Đa Ngôn Ngữ (MLE DAC) 

Thứ Tư, ngày 25 tháng 1 năm 2023
Địa điểm: Trường Trung học Phổ thông Thomas Jefferson
3950 S Holly St, Denver, CO 80237
Giờ: 5 :00 p.m.- 7:00 p.m.

Đã cung cấp thông dịch, bữa tối và dịch vụ chăm sóc trẻ em!

Ở phần này, quý vị sẽ nhận được thông tin và tài nguyên quan trọng về:

 • Tài Năng và Năng Khiếu
 • Hội đồng học sinh

https://forms.gle/e3pmwWpWxeEXUxvF8

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web MLE-DAC hoặc gọi số 720-423-2661.

Noogu soo biir kulankeena MLE-DAC Guddiga La-talinta Degmada ee Waxbarashada Luuqadaha Badan (MLE DAC)

Arbacada, Janaayo 25, 2023
Goobta: Dugsiga Sare ee Thomas Jefferson
3950 S Holly St, Denver, CO 80237
çSaacada: 5 :00 p.m.- 7:00 p.m.

Turjumaad, casho, iyo daryeelka carruurta ayaa la bixinayaa!

Kulankaan, waxaad ka heli macluumaad iyo agabyo muhiim ah oo ku saabsan:

 • Hibada iyo Fahmada Leh
 • Gudiga Ardayda

https://forms.gle/e3pmwWpWxeEXUxvF8

Wixii xog dheeraad ah, fadlan booqo webseedka MLE-DAC ama wac 720-423-2661.

በ MLE-DAC ስብሰባችን ላይ ይቀላቀሉን

በብዙ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርት ዲስትሪክት አቀፍ አማካሪ ኮሚቴ (MLE DAC)

ረቡዕ ፣ ጃንዋሪ 25፣ 2023
ቦታ፥ Thomas Jefferson ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
3950 S Holly St, Denver, CO 80237
ሰዓት፥ 5 :00 p.m.- 7:00 p.m.

ትርጉም፣ እራት፣ እና የልጅ እንክብካበ ይሰጣል!

በዚህ ክፍለ ጊዜ፣ ስለሚከተሉት አስፈላጊ መረጃ እና ሃብቶች ያገኛሉ፦

 • የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ
 • የተማሪ ፓነል

https://forms.gle/e3pmwWpWxeEXUxvF8

ለበለጠ መረጃ፣ እባክዎ mle.dpsk12.org ይጎብኙ ወይም ወደ 720-423-2661 ይደውሉ።

हाम्रो MLE-DAC बैठकमा सहभागी हुनुहोस् 

बहुभाषी शिक्षाको शिस्ट्रिक्टव्यापी सल्लाहकार सशिशि (MLE DAC) 

बुधवार, जनवरी 25, 2023
स्थान: Thomas Jefferson उच्च विद्यालय
3950 S Holly St, Denver, CO 80237
समय: साँझ 5:00 बजेदेखि 7:00 बजेसम्म

दोभाषे, बेलुकाको खाना र बालस्याहार उपलब्ध गराइन्छ!

यो सत्रमा, तपाईंले निम्न विषयहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा सामाग्रीहरू प्राप्त गर्नु हुनेछः

 • गुणवान् र प्रतिभाशाली
 • विद्यार्थी प्यानल

https://forms.gle/e3pmwWpWxeEXUxvF8

।्

Rejoignez-nous pour une réunion virtuelle du MLE-DAC Comité de conseil du district sur l’éducation multilingue (MLE DAC) 

Mercredi 25 janvier 2023
Lieu: Lycée Thomas Jefferson
3950 S Holly St, Denver, CO 80237
Horaires : 17 h 00 – 19 h 00

Interprétation, dîner et garde d’enfants offerts !

Lors de cette réunion, vous recevrez des informations et des ressources importantes sur les sujets suivants :

 • Doués et talentueux
 • Panel d’étudiantes

https://forms.gle/e3pmwWpWxeEXUxvF8

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web MLE DAC ou appelez le 720-423-2661.

加入我们一起参加 MLE-DAC 会议  

多语言教育学学区咨询委员会(MLE DAC) 

2023年1月25日,星期三
地点:Thomas Jefferson 高中
3950 S Holly St, Denver, CO 80237
时间:下午5 :00至晚上7:00

提供翻译、晚餐、幼儿看护服务!

在本次会议上,您将获得以下重要信息和资源:

 • 资优教育、资优学生
 • 学生小组

https://forms.gle/e3pmwWpWxeEXUxvF8

学习提速资源将提供晚餐和托儿服务。请于此处注册。如需了解更多信息,请访问MLE-DAC网站或致电720-423-2661.