search

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on October 26, 2022

Children

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on October 26, 2022

Denver Public Schools is excited to invite all our families of Multilingual Learners to an in-person Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC) meeting on Wednesday, October 26th, 2022  from 5 p.m. to 6:30 p.m. at Manual High School.

At this session, you will receive important information and resources about:

 • Assessments
 • On-Track to Graduate (OTG)
 • Colorado Education Initiatives (CEI) Accelerated Learning Resources
To attend, we strongly suggest completing the registration form.

For more information, please visit the MLE-DAC website or call 720-423-2661.

Reunión del Comité Asesor del Distrito para la Educación Multilingüe (MLE DAC), 26 de octubre

Acompañen a DPS a la reunión del Comité Asesor del Distrito para la Educación Multilingüe (MLE DAC) el miércoles, 26 de octubre, de 5 a 7 p. m. La reunión será presencial en la Escuela Preparatoria Manual.

En esta sesión recibirán información importante y recursos sobre:

 • Evaluaciones
 • Encaminados para graduarse (OTG)
 • Recursos de aprendizaje acelerado de las Iniciativas de Educación de Colorado (CEI) 

Se proporcionará una cena y cuidado de niños. Les pedimos que se inscriban aquí.

Para obtener más información, visiten  Sitio web de MLE-DAC o llamen al 720-423-2661.

 اجتماع اللجنة الاستشارية للمنطقة التعليمية الخاصة بقسم التعلم متعدد اللغات في 26 أكتوبر الساعة 5-7 مساءً في مدرسة مانيوال الثانوية (Manual High School)

يرجى الانضمام إلى اجتماع اللجنة الاستشارية للمنطقة التعليمية الخاصة بقسم التعلم متعدد اللغات يوم الأربعاء 26 أكتوبر من 5-7 مساء. سيعقد الاجتماع بالحضور الشخصي في مدرسة مانيوال الثانوية (Manual High School) 

 • خلال هذه الجلسة ستتعرف على معلومات مهمة والموارد المتاحة عن:
 • الاختبارات
 • على مسار التخرج
 • موارد التعلم المتسارع لمبادرات تعليم كولورادو

سيتم توفير وجبتي العشاء إلى جانب رعاية الأطفال. يرجى التسجيل

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع MLE-DAC  أو اتصل على الرقم 720.423.2661.

Cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Toàn Học khu của Chương trình Giáo dục Đa Ngôn Ngữ (MLE DAC) vào Ngày 26 Tháng Mười, 5-7 giờ tối @ Nhà ăn Trường Trung học Phổ thông Manual 

Vui lòng cùng DPS tham gia cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Toàn Học khu của Chương trình Giáo dục Đa Ngôn Ngữ (MLE DAC) vào Thứ Tư, ngày 26 Tháng Mười, từ 5-7 giờ tối.  Cuộc họp này sẽ được tổ chức trực diện tại Trường Trung học Phổ thông Manual, 1700 E. 28th Ave, Denver.

Tại buổi họp này, quý vị sẽ nhận được thông tin và nguồn trợ giúp quan trọng về:

 • Các Bài thi Thẩm định
 • Theo Đúng Tiến độ để Tốt nghiệp (OTG)
 • Nguồn Trợ giúp Học tập Tăng tốc của chương trình Sáng kiến Giáo dục Colorado (CEI) 

Chúng tôi sẽ cung cấp bữa tối và dịch vụ giữ trẻ. Vui lòng đăng ký tại đây.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web MLE-DAC hoặc gọi số 720-423-2661.

Kulanka Gudiga Waxbarashada Luuqadaha badan ee Degmada oo Dhan (MLE DAC) Oktoobar. 26, 5-7 fiidnimo. laguna qaban doono Maqaayada Dugsiga Sare ee Manual 

Fadlan kulsoo biir kulanka Gudiga Waxbarashada Luuqadaha badan ee Degmada oo Dhan (MLE DAC) oo la qaban doono Arbacada, Oktoobar. 26 laga bilaabo 5-7 fiidnimo. Kulanka ayaa si toos ah lloosoo xaadiri doonaa wuxuuna ka dhacayaa Dugsiga Sare ee Manual, 1700 E. 28th Ave, Denver.

Kulankaan, waxaad ka heli doontaa xog muhiim ah iyo ilaha macluumaad ku saabsan:

 • Imtaxaanaadka
 • Ardayda Ku jira Heerka U diyaar garoowga Qalin jebinta (OTG)
 • Ilaha Waxbarashada Boobsiiska ah ee Mashruucyada Waxbarashada ee Colorado (CEI)

Casho iyo daryeelka carruurta ayaa la bixin doonaa Fadlan Halkaan iska diiwaan geli.

Wixii xog dheeraad ah, fadlan booqo webseedka MLE-DAC ama wac 720-423-2661.

የብዝኃ ቋንቋ ትምህርት የዲስትሪክት-አቀፍ አማካሪ ኮሚቴ (MLE DAC) ስብሰባ ኦክቶበር 26, 5-7 p.m. በማኑዋል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካፌቴሪያ

እባክዎን DPSን በብዝኃ ቋንቋ ትምህርት የዲስትሪክት-አቀፍ አማካሪ ኮሚቴ (MLE DAC) ስብሰባ ላይ እሮብ፣ ኦክቶበር 26 ከ5-7 p.m. ይቀላቀሉ። ስብሰባው በማኑዋል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 1700 E. 28th Ave, Denver በአካል በመገኘት ይካሄዳል።

በዚህ ስብሰባ ስለሚከተሉት ጉዳዮች ጠቃሚ መረጃዎችንና ግብዓቶችን ያገኛሉ፦

 • ምዘናዎች
 • ጉዞ ወደ ምርቃት (On-Track to Graduate, OTG)
 • የኮሎራዶ ትምህርት ተነሳሽነት (CEI) የተፋጠነ ትምህርት ግብአቶች

እራት እና የህጻናት እንክብካቤ ይሰጣል። እባክዎ እዚህ ጋር ይመዝገቡ።

ለበለጠ መረጃ እባክዎ MLE-DAC ድር ጣቢያን ይጎብኙ ወይም ወደ 720–423–2661 ይደውሉ።

बहुभाषिकशिक्षाडिस्ट्रिक्टब्यापीसल्लाहकारसशिति(एिएलएडिएशस)बैठकअक्टोबर२६,कादिनसााँझ५-७बजे,म्यानुअलहाइरकूलक्याफ्टेररयािा।

कृपयाबुधबार,अक्टोबर२६कादिनसााँझ५-७बजेबस्नेबहुभाषिकडिस्ट्स्िक्टब्यापीसल्लाहकारसमिति(एिएलइडिएमस)बैठकिाउपस्ट्स्ििहुनुहोस।उक्िवैठकभौतिकउपस्ट्रितििा1700E. 28th Ave,Denverस्ट्स्ििम्यानअुलहाइस्कूलिाबस्नेछ।यससत्रिा,िपाईँलेतनम्नमलखििषवियिािहत्त्वपूर्णजानकारीहरूरसंसाधनहरूप्राप्िगनुणहुनेछ:

●िूल्याङ्कनहरू

●ग्राजुएटहुनेिागणिा(ओदटस्ट्ज)

●कोरोलािोमिक्षापहल(मसइआइ)द्रिुमसकाइसंसाधनहरूरात्रत्रभोजनििाबच्चास्याहारसेवाप्रिानगररनेछ।कृपयायहााँििाागनुहाोस।्बढीजानकारीकालागग,कृपयाएिएलएस-डिएमसवेबसाइटहेनुहणोस्वा७२०-४२३-२६६१िाफोनगनुहणोस।्

Réunion du Comité consultatif sur l’éducation multilingue à l’échelle du district (MLE DAC) 26 octobre, de 17 à 19:00 à la cafétéria de Manual High School

Veuillez rejoindre DPS pour la réunion du Comité consultatif sur l’éducation multilingue à l’échelle du district (MLE DAC) le mercredi 26 octobre de 17 à 19:00. La réunion aura lieu en présentiel à Manual High School, 1700 E. 28th Ave, Denver.

Lors de cette session, vous recevrez des informations et ressources importantes sur les thèmes suivants :

 • Évaluations
 • On-Track to Graduate (OTG – sur la bonne voie vers le diplôme)
 • Ressources d’apprentissage accéléré de Colorado Education Initiatives (CEI)

Un dîner sera servi et un service de garde d’enfants sera à votre disposition. Veuillez vous inscrire ici.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web MLE DAC ou appelez le 720-423-2661.

多语教育学区咨询委员会(MLE DAC)开会时间:10月26日下午5点至7点地点:Manual高中食堂

欢迎您参加DPS在1026日(星期三)下午5点至7点举行的多语教育学区咨询委员会(MLE DAC)会议。将在线下开展会议,地点为Manual高中,1700 E. 28th Ave,Denver。

本次会议中,您将了解到以下重要信息和资源:

●评估

●顺利毕业(OTG)

●科罗拉多州教育计划(CEI)

学习提速资源将提供晚餐和托儿服务。请于此处注册。如需了解更多信息,请访问MLE-DAC网站或致电720-423-2661.