search

Virtual MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on Sep 28

Students

Virtual MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on Sep. 28

Denver Public Schools is excited to invite all our families of Multilingual Learners to a virtual Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC) meeting on Wednesday, Sept. 28 from 5 p.m. to 6:30 p.m.

At this session, you will receive important information and resources about: 

 • Multilingual Education Programs & DPS Newcomer Centers.
 • Parent’s Rights & Responsibilities
 • ESSA-Title I Funds
 • Career and College Month Celebration

Please register here. To join the meeting on Sept. 28 at 5 p.m., use this link.

For more information, please visit the MLE-DAC website or call 720-423-2040. 

Reunión virtual del DAC sobre educación multilingüe para las familias de ELA el 28 de septiembre.

DPS los invita a una reunión virtual del Comité Asesor de Educación Multilingüe del Distrito (MLE DAC) el miércoles, 28 de septiembre, de 5 a -6: 30 p. m.

En esta sesión, recibirán información importante y recursos sobre:

Programas de educación multilingüe y Centros para recién llegados a DPS.

 • Derechos y responsabilidades de los padres
 • Ley para el éxito de todos los estudiantes o ESSA – Título I Financiamiento
 • Mes de la celebración de la vida universitaria y profesional.

Les pedimos que se inscriban aquí. Para participar en la reunión del 28 de septiembre a las 5 p. m., usen este enlace.

Para obtener más información, visiten Sitio web de MLE-DAC o llamen al 720-423-2040.

اجتماع اللجنة الاستشارية لقسم التعليم متعدد اللغات لأسر برنامج اكتساب اللغة الإنجليزية في 28 سبتمبر

يسر DPS أن تدعوكم لحضور اجتماع للجنة الاستشارية لقسم التعليم متعدد اللغات يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 5-6:30 مساءً

في هذه الجلسة ستحصلون على معلومات مهمة والموارد المتاحة عن:

 • برامج قسم التعليمات متعدد اللغات ومراكز الوافدين الجدد.
 • حقوق أولياء الأمور ومسؤولياتهم
 • مخصصات قانون نجاح كل طفل
 • الاحتفال بشهر الوظائف والجامعات

يرجى التسجيل هنا

للانضمام للاجتماع في 28 سبتمبر 5 مساءً. استخدم هذا الرابط.

https://bit.ly/Sep_MLE-DAC_RSVP

https://bit.ly/Sep_MLE-DAC_Zoom

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع اللجنة الاستشارية لبرنامج التعلم متعدد اللغات أو الاتصال على 720.423.2040. https://bit.ly/MLE-DAC_DPS

Cuộc họp DAC Trực tuyến của chương trình Giáo Dục Đa Ngôn Ngữ dành cho các Gia đình ELA – Ngày 28 Tháng Chín

Vui lòng tham gia buổi họp trực tuyến của Ủy ban Cố vấn Toàn Học khu của chương trình Giáo dục Đa Ngôn ngữ (MLE-DAC) cùng DPS vào Thứ Tư, ngày 28 Tháng Chín, từ 5-6:30 tối.

Tại buổi họp này, quý vị sẽ nhận được thông tin quan trọng về: 

 • Các Chương trình Giáo dục Đa Ngôn Ngữ & Trung tâm dành cho Học sinh Mới của DPS.
 • Quyền & Trách nhiệm của Phụ huynh
 • Nguồn Ngân quỹ ESSA-Tiêu đề I
 • Kỷ niệm Tháng Đại học và Nghề nghiệp


Vui lòng đăng ký tại đây. Để tham gia họp vào ngày 28 Tháng Chín vào lúc 5 giờ chiều, hãy sử dụng đường liên kết này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của MLE-DAC hoặc gọi số 720-423-2040. 

Kulanka DAC ee Waxbarashada Luuqadaha Badan ee Khadka Tooska ah ee loogu talagalay Qoysaska ELA Sebt. 28

Fadlan waxaad DPS kala qebqaadataa kulanka Guddiga La-talinta Degmada ee Waxbarashada Luuqadaha Badan ee Khadka Tooska ah (MLE DAC) kulankaas oo dhacaya maalinta Arbacada, Sebtember 28 laga bilaabo 5-6:30 p.m. 

Kulankaan, waxaad ka heli macluumaad iyo agabyo muhiim ah oo ku saabsan: 

 • Barnaamijyada Barashada Luuqadaha Badan & Xarumaha Ardayda Cusub ee DPS. 
 • Xuquuqda & Waajibaadka Waalidka
 • Deeqaha ESSA-Title I
 • Dabbaaldegga Bisha Xirfadda Shaqada iyo Kulliyada


Fadlan halkan iska diwaangeli. Si aad ugu biirto kulanka Sebtember 28 saacadu markay tahay 5 p.m., isticmaal linkigan.

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo websaydhka MLE-DAC ama wac 720-423-2040. 

ቨርቹዋል በብዙ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርት የ DAC ስብሰባ ለ ELA ቤተሰቦች ሴፕቴምበር 28

እባክዎ ለቨርቹዋል Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC፣ በብዙ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርት ዲስትሪክት አቀፍ አማካሪ ኮሚቴ) ስብሰባ DPS ን ረቡዕ፣ ሴፕቴምበር 28 ከ 5-6:30 p.m. ይቀላቀሉ። 

በዚህ ክፍለ ጊዜ፣ ስለሚከተሉት አስፈላጊ መረጃ እና ሃብቶች ያገኛሉ፦ 

 • በብዙ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርት ፖግራሞች እና የ DPS አዲስ ገቢዎች ማዕከላት። 
 • የወላጆች መብቶች እና ኃላፊነቶች
 • ESSA-አንቀጽ I ፈንዶች
 • የሙያና የኮሌጅ ወር በዓል


እባክዎ እዚህ ይመዝገቡ ስብሰባውን ሴፕቴምበር 28 በ 5 p.m. ለመቀላቀል፣ ይህን ሊንክ ይጠቀሙ

ለተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎ የ MLE-DAC ድረገጽን ይጎብኙ ወይም ወደ 720-423-2040 ይደውሉ። 

ELA परिवारहरूको लागि बहुभाषी शिक्षासम्बन्धी DAC को भर्चुअल बैठक, नोभेम्बर 28

कृपया बहुभाषी शिक्षाको डिस्ट्रिक्टव्यापी सल्लाहकार समिति (Multilingual Education Districtwide Advisory Committee वा MLE DAC) को बैठकका लागि सेप्टेम्बर 28, बुधवारका दिन, साँझ 5 बजे देखि 6:30 सम्म DPS सँग जोडिनुहोला । 

यो सत्रमा, तपाईंले निम्न विषयहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा सामाग्रीहरू प्राप्त गर्नु हुनेछः 

 • बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रमहरू तथा DPS का नवागन्तुक केन्द्रहरू । 
 • अभिभावकहरूका अधिकारहरू तथा जिम्मेवारीहरू
 • ESSA को शीर्षक I अन्तर्गतको कोष
 • क्यारियर तथा कलेज महिना मनाउने कुरा


कृपया यहाँ गएर दर्ता गर्नुहोला सेप्टेम्बर 28, साँझ 5 बजे हुन गइरहेको बैठकमा सहभागी हुनका लागि, यो लिङ्क प्रयोग गर्नुहोस्

थप जानकारीका लागि, कृपया MLE-DAC को वेबसाइट मा जानुहोस् वा 720-423-2040 मा फोन गर्नुहोस् । 

Réunion virtuelle du DAC sur l’éducation multilingue le 28 septembre pour les familles ELA

Rejoignez DPS pour une réunion virtuelle du comité de conseil du district sur l’éducation multilingue (MLE DAC) le mercredi 28 septembre de 17 h 00 à 18 h 30. 

Lors de cette réunion, vous recevrez des informations et des ressources importantes sur les sujets suivants : 

 • Les programmes d’éducation multilingue et les centres pour nouveaux arrivants de DPS. 
 • Les droits et les responsabilités des parents.
 • Les fonds du Titre I de la loi ESSA.
 • La célébration du mois de la carrière et de l’université.

Veuillez-vous inscrire ici. Pour participer à la réunion le 28 septembre à 17 h 00, suivez ce lien.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site du MLE-DAC ou appeler le 720-423-2040.

9月28日ELA家庭虚拟多语言教育DAC会议

请于9月28日星期三下午5点至6点30分参加多语言教育学区谘询委员会(MLE DAC)会议。 

在本次会议上,您将获得以下重要信息和资源: 

 • 多语言教育计划和DPS新人中心。 
 • 家长的权利和责任
 • ESSA – 第 I 篇 – 资金
 • 职业与大学月庆典

在此注册如希望在9月28日下午5点参加会议,请使用此链接

如需了解更多信息,请访问 MLE-DAC 网站 或拨打 720-423-2040。