search

Virtual Multilingual Education District Accountability Committee Meeting

Students

Denver Public Schools is excited to invite all our English Language Acquisition (ELA) families to a virtual Multilingual Education DAC meeting on Wednesday, March 24 from 5 to 6:30 p.m.

At this session, you will receive important information about: 

 • How trauma affects you and your child. The DPS Department of Student Equity and Opportunity and the Denver Children’s Advocacy Center will provide a brief presentation on trauma in children and adults that will provide insights into the effects to be aware of, as well as provide resources and supports.
 • Learn more about future opportunities to participate in feedback sessions to have your voice heard within the district! 
 • What is it to paint a picture with words? Come learn from our DPS Spellbinders storytellers. Oral storytelling enhances literacy, encourages character development, and builds intergenerational communities.

For more information, please visit bit.ly/MLEDAC_DPS or call 720-423-2040.

Reunión virtual del DAC sobre educación multilingüe para las familias de ELA el 24 de marzo.

Las Escuelas Públicas de Denver se complacen en invitar a todas nuestras familias de Adquisición del Idioma Inglés (ELA) a una reunión virtual de educación multilingüe del DAC el miércoles, 24 de marzo, de 5 a 6:30 p. m.

En esta sesión recibirán información importante acerca de: 

 • Cómo los afecta el trauma a ustedes y a su estudiante. El Departamento de Equidad y Oportunidad Estudiantil de DPS y Denver Children’s Advocacy Center brindarán una breve presentación sobre el trauma en niños y adultos en la que proporcionarán información sobre los efectos que deben conocer y brindarán recursos y apoyos.
 • Obtengan más información sobre las futuras oportunidades para participar en sesiones de comentarios para que el Distrito escuche su opinión. 
 • ¿Qué significa ilustrar una imagen con palabras? Aprendan de nuestros cuentacuentos de Spellbinders de DPS. La narración oral de cuentos mejora la lectoescritura, fomenta el desarrollo de la personalidad y crea comunidades intergeneracionales.

Para obtener más información, visiten bit.ly/MLEDAC_DPS o llamen al 720-423-2040.

Họp Trực tuyến DAC về Giáo dục Đa Ngôn ngữ dành cho các Gia đình diện ELA 24 Tháng Ba.

Học khu Công lập Denver rất vui mừng được mời tất cả các gia đình học sinh Học Anh Ngữ (ELA) của chúng tôi tham dự cuộc họp trực tuyến của DAC về Giáo dục Đa ngôn ngữ vào Thứ Tư, ngày 24 Tháng Ba từ 5 đến 6:30 p.m.

Tại phiên họp này, quý vị sẽ nhận được thông tin quan trọng về: 

 • Tổn thương ảnh hưởng đến quý vị và con quý vị như thế nào. Ban Cơ hội và Bình đẳng cho Học sinh của DPS và Denver Children’s Advocacy Center (Trung tâm Bảo vệ Quyền lợi Trẻ em Denver) sẽ có một bài thuyết trình ngắn về tổn thương ở trẻ em và người lớn, sẽ đem lại những thông tin chuyên sâu về những ảnh hưởng cần biết và cung cấp các nguồn thông tin và hỗ trợ.
 • Tìm hiểu thêm về các cơ hội trong tương lai để tham gia vào các buổi cho ý kiến phản hồi để tiếng nói của quý vị được lắng nghe trong học khu! 
 • Vẽ tranh bằng lời là gì? Học hỏi từ những người kể chuyện DPS Spellbinders. Kể chuyện bằng lời nâng cao khả năng đọc viết, khuyến khích phát triển tính cách, và xây dựng những cộng đồng liên thế hệ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://bit.ly/MLEDAC_DPS hoặc gọi số 720-423-2040.

ማርች 24 የሚካሄድ ቨርቿል የELA ቤተሰቦች የብዝሃ ቋንቋ ትምህርት የዲስትሪክት ምዘና አስተባባሪ (ወይም DAC) ስብሰባ።

የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ሁሉንም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት (ELA) ቤተሰቦችን ረቡዕ ማርች 24 ከ5 እስከ 6:30 ፒ.ኤም. ለሚካሄድ ቨርቿል የብዝሃ ቋንቋ ትምህርት የዲስትሪክት ምዘና አስተባባሪ (ወይም DAC) ስብሰባ ጥሪ ሲያቀርብ በደስታ ነው።

በዚህ ስብሰባ ስለሚከተሉት ጉዳዮች ጠቃሚ መረጃዎችን ያገኛሉ፦ 

 • የአካል ወይም የስሜት ጉዳት (trauma ) እርስዎን እና ልጅዎን ምን ያህል ይጎዳል። የDPS የተማሪዎች ፍትህና እድል ዲፓርትመንት እና የዴንቨር የልጆች መብት ተከራካሪ ማእከል የአካል ወይም የስሜት ጉዳት (trauma) በልጆች እና በአዋቂዎች ዘንድ በሚል ርዕስ አቅርቦት ወይም “ፕረዘንቴሽን” ያቀርባሉ። ይህም ሊታወቁ የሚገቡ ተጽዕኖዎች ዙሪያ ግንዛቤዎችን የሚሰጥ እና ጠቃሚ መረጃዎችን እና ድጋፎችን የሚያመላክት ይሆናል።
 • በአስተያየት መስጫ ክፍለ-ጊዜዎች ውስጥ በመሳተፍ በዲስትሪክቱ ውስጥ ድምጽዎ እንዲሰማ ለማድረግ የወደፊት እድሎችን ስለሚኖሩ እድሎች ይረዱ! 
 • አንድን ስዕል በቃላት መሳል ምንድን ነው? ከDPS አንደበተ ርዕቱ እና መሳጭ ታሪክ ነጋሪዎች ይረዱ። ታሪክ መንገር ማንበብና መጻፍን (ሊትረሲን) ያሳልጣል፣ ገጸ-ባሕሪ ቀረጻን ያበረታታል እንዲሁም የተዋሃዱ ማኅበረሰቦችን ይገነባል። 

 ለበለጠ መረጃ እባክዎ bit.ly/MLEDAC_DPS ን ይጎብኙ ወይም ወደ 720-423-2040 ይደውሉ።

: اجتماع اللجنة الاستشارية لقسم التعليم متعدد اللغات لأسر برنامج اكتساب اللغة الإنجليزية في 24 مارس.

يسر مدارس دنفر العامة أن تدعو جميع أولياء أمور متعلمي اللغة الإنجليزية لحضور اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التعليم متعدد اللغات يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الساعة 5 إلى الساعة 6:30 مساءً.

خلال هذه الجلسة ستتعرف على معلومات مهمة عن: 

 • كيف تؤثر الصدمة النفسية عليك وعلى أبنائك. سيقوم قسم الانصاف والفرص في DPS ومركز دعم أطفال دنفر بعرض تقديمي موجز عن الصدمة النفسية في الأطفال والكبار وسيطرح بعض الأفكار عن التأثيرات التي ينبغي الانتباه إليها وسيعرض الموارد وسبل الدعم.
 • اعرف المزيد عن الفرص المستقبلية للمشاركة في جلسات لتقديم الآراء ولعرض أفكارك في المنطقة التعليمية. 
 • ماذا يعني رسم صورة بالكلمات. تعلم من ساردي القصص في DPS. سرد القصص يُنمّي القراءة

 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة bit.ly/MLEDAC_DPS أو الاتصال على 720.423.2040

မတ္လ 24 ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္မည့္ အြန္လိုင္းဘာသာစကားစုံ ပညာေရးဆိုင္ရာ DAC အစည္းအေဝးပြဲ။

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ယူေရး (ELA) မိသားစုမ်ားအား မတ္လ 24 ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ညေန 5 နာရီမွ 6:30 အထိ က်င္းပမည့္ အြန္လိုင္းဘာသာစကားစုံ ပညာေရးဆိုင္ရာ DAC အစည္းအေဝးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားရန္ အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္မိပါသည္။

ဤအစည္းအေဝးပြဲအခ်ိန္အတြင္း သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္ – 

 • စိတ္ဒဏ္ရာက သင္ႏွင့္ သင့္ကေလးအေပၚ သက္ေရာက္ပံု။ DPS ေက်ာင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းဌာနႏွင့္ ဒင္းဗားကေလးငယ္မ်ား အားေပးေထာက္ခံေရးစင္တာမွ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားတြင္ရွိသည့္ စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎မွ သတိထားရမည့္အရာႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေထာက္ပံ့ရမည့္ အေျမာ္အျမင္မ်ားကို ထိေရာက္စြာပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • သင္၏အသံမ်ားကို ခရိုင္အတြင္းၾကားႏုိင္ရန္အတြက္ တုံ႔ျပန္ခ်က္က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္မည့္ အနာဂတ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုေလ့လာပါ။ 
 • ရုပ္ပံုတစ္ခုကို စကားလံုးမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ေဆးေရာင္ခ်ယ္မည္နည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ DPS ညွိယူဖမ္းစားႏုိင္ေအာင္ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ ပံုျပင္ေျပာသူမ်ားမွ သင္ယူပါ။ ႏႈတ္ျဖင့္ပံုျပင္ေျပာျခင္းသည္ စာေပကို တုိးတက္ေစၿပီး စာရိတၱဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ အားေပးတိုက္တြန္းသည့္အျပင္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားကို တည္ေထာင္ေပးပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိရွိရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ bit.ly/MLEDAC_DPS သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ သို႔မဟုတ္ 720-423-2040 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။

Réunion multilingue virtuelle du DAC Éducation pour les familles ELA le 24 mars.

Les Écoles publiques de Denver sont ravies d’inviter toutes nos familles du programme Acquisition de la langue anglaise (ELA) à une réunion virtuelle multilingue du DAC Éducation le mercredi 24 mars de 17:00 à 18:30.

Lors de cette session, vous recevrez des informations importantes sur les thèmes suivants : 

 • Comment les traumatismes vous affectent et affectent votre enfant. Le DPS Department of Student Equity and Opportunity (Département de l’équité et de l’égalité des chances des élèves) et le Denver Children’s Advocacy Center (Centre de plaidoyer en faveur des enfants) feront une brève présentation sur les traumatismes chez les enfants et les adultes qui permettra d’appréhender les effets à connaître et fournira des ressources et des soutiens.
 • Vous aurez l’occasion d’en savoir plus sur les futures opportunités de participer à des sessions de retour d’information pour faire entendre votre voix au sein du district !
 • Quel message comprendre dans le fait de peindre avec des mots ? Découvrez nos conteurs Spellbinders de DPS. Les contes oraux améliorent l’alphabétisation, encouragent le développement du caractère et construisent des communautés intergénérationnelles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur bit.ly/DPS-MLE-DAC ou appelez le 720-423-2040.

इएलए परिवारहरूका लागि भर्चुअल बहुभाषिक शिक्षा डिएसि बैठक, मार्च २४

डेनभर पब्लिक स्कूल्स हाम्रा अङ्ग्रेजी भाषा अभिग्रहण परिवाहरूलाई मार्च २४ बुधबारका दिन ५ देखि ६:३० अपरान्हमा भर्चुअल बहुभाषिक डिएसि बैठकमा आमन्त्रित गर्न उत्साहित छ।

यस सत्रमा तपाईँले निम्नलिखित विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नु हुनेछ: 

 • अभिघात (ट्रमा) ले कसरी तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई असर पार्दछ। विद्यार्थी समानता तथा अवसरको डिपिएस विभाग तथा डेभरको बच्चा वकालत केन्द्रले बच्चाहरू र वयस्कहरूमा देखिने अभिघात(ट्रमा) का विषयमा एउटा छोटो प्रस्तुतीकरण दिनेछ जसले सचेत रहनुपर्ने असरहरू एवम् संसाधन र सहयोग प्रदान गर्ने बारे अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्नेछ।
 • डिस्ट्रिक्टभित्र आफ्नो आवाज सुनियोस् भन्नका लागि पृष्ठपोषणका सत्रहरूमा भाग लिने भविष्यका अवसरहरू बारे बढी जान्नुहोस्। 
 • शब्दहरूद्वारा चित्र बनाउने कुरा के हो? हाम्रा डिपिएस कुशल वक्ता कथावाचकहरूबाट थाहा पाउनुहोस्। मौखिक कथावाचनले साक्षरता सुदृढीकरण गर्दछ, चरित्र विकास प्रोत्साहित गर्दछ, र अन्तर्पुस्तीय समुदायहरू निर्माण गर्दछ।

बढी जानकारीका लागि कृपया bit.ly/MLEDAC_DPS हेर्नुहोस् वा ७२०-४२३-२०४० मा फोन गर्नुहोस्।

24 марта состоится виртуальное собрание по многоязычному обучению DAC для семей, участвующих в программе изучения английского языка (ELA)

Государственные школы Денвера приглашают все семьи, участвующие в программе изучения английского языка (ELA), принять участие в виртуальном собрании по многоязычному обучению (DAC), которое состоится в среду, 24 марта с 17:00 до 18:30.

На этом собрании будет озвучена важная информация: 

 • Влияние психологической травмы на вас и вашего ребенка. Сотрудники отдела равенства и возможностей учащихся DPS и центра по защите прав детей Денвера проведут краткую презентацию о психологических травмах, их последствиях и влиянии на детей и взрослых, а также предоставят полезные ресурсы и материалы на эту тему.
 • Узнайте больше о возможности участия предстоящих в мероприятиях по обмену мнениями, чтобы выразить свою точку зрения руководству округа! 
 • Что значит «рисовать словами»? Об этом расскажут наши квалифицированные докладчики-ораторы DPS. Устная речь повышает грамотность, способствует развитию характера и формированию разновозрастных сообществ.

 Для получения дополнительной информации, посетите сайт bit.ly/MLEDAC_DPS или позвоните по телефону 720-423-2040.

Kulanka DAC ee Waxbarashada Luuqadaha Badan ee Maqal iyo Muuqaalka ah ee Qoysaska ELA Maarso 24keeda.

Dugsiyada Dadweynaha Denver waxa ay ku faraxsan yihiin inay kusoo casuumaan dhamaan qoysaskeena Barashada Luuqada Ingiriisiga (ELA) kulanka DAC ee Waxbarashada Luuqadaha Badan ee maqal iyo muuqaalka ah Arbacada, Maarso 24, inta u dhaxaysa 5 ilaa 6:30 galabnimo.

Madashan, waxa aad ka heli doontaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan: 

 • Sida naxdintu u saamayso naftaada iyo cunugaaga. Waaxda DPS ee Sinaanta iyo Fursadaha Ardayda iyo Xarunta U dooda Arimaha Carruurta ee Denver ayaa bixin doonta bandhig kooban oo ku aadan dhacdooyinka naxdinta leh ee ku dhaca carruurta iyo dadka waawayn kaasoo xog ka bixin doona saamaynada ay tahay in la ogaado bixinaayana ilaha xogta iyo taageerooyinka.
 • Xog dheeraad ah ka ogoow fursadaha mustaqbalka si aad uga qaybgasho kulannada fikir aruurinta si aad fikirkaaga ugu gudbiso degmada! 
 • Waa maxay faa’iidada sheeko ka samaynta sawir? Wax ka baro sheekeeyeyaasheena DPS Spellbinders. Sheekooyinka afka laga sheego ayaa kor u qaada barashada luuqada, dhiiri gelinaaya hormarinta shaqsiga, dhisaayana bulshooyinka jiilalka kaladuwan.

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo bit.ly/MLEDAC_DPS ama la hadal 720-423-2040.