search

Students can call our School-Based Health Centers at 303-602-8958 to learn more about the COVID-19 vaccine and whether receiving the vaccine is right for them. Our School-Based Health Centers can also support students in setting up vaccination appointments with Denver Health. 

School-Based Health Centers

Student receiving health services

About This Program

DPS is proud to partner with Denver Health to operate multiple school-based health centers throughout the city. Services are provided by medical professionals including physicians, physician assistants, nurse practitioners and mental health therapists. There is no charge for a student to use a health center and all services are provided confidentially.

Share the Flyer »

Accessing Services 

Any student who has submitted a signed parental consent form is welcome to access services during school hours at these centers.  Student medical information cannot be shared without written permission from the student or parent.

Services available to students include:

 • Physical examinations and sports physicals
 • Care of injury and illness
 • Immunizations
 • Routine lab tests
 • Prescriptions and medications
 • Mental health counseling
 • Sexual and reproductive health care
 • Dental services
 • Health insurance enrollment

For more information or to schedule an appointment please call Denver Health at 303-602-8958 or visit denverhealth.org/SBHC.  You can also contact the health center of your choice.  Contact information is listed below.

Frequently Asked Questions about SBHCs »

Locations

NameAddressContact
Abraham Lincoln Campus2285 S. Federal Boulevard, Denver, CO 80219720-423-5020
Bruce Randolph Campus3955 Steele Street, Denver, CO 80205720-424-1232
East High School1600 City Park Esplanade, Denver, CO 80206720-424-8378
Evie Dennis Campus4800 Telluride Street, Denver, CO 80249720-423-7610
Florence Crittenton55 S. Zuni Street, Denver, CO 80223720-423-8950
John F. Kennedy Campus2855 S. Lamar Street, Denver, CO 80227720-423-4355
Kepner Campus911 S. Hazel Court, Denver, CO 80219720-424-0126
Kunsmiller Creative Arts Academy Campus2250 S. Quitman Way, Denver, CO 80219720-424-0156
Lake Campus1820 Lowell Boulevard, Denver, CO 80204720-424-0281
Manual Campus1700 E. 28th Avenue, Denver, CO 80205720-423-6435
Dr. Martin Luther King, Jr. Early College19535 E. 46th Avenue, Denver, CO 80249720-424-0476
Montbello Campus5000 Crown Boulevard, Denver, CO 80239720-423-5808
North Campus2960 N. Speer Boulevard, Denver, CO 80211720-423-2718
Place Bridge Academy7125 Cherry Creek North Drive, Denver, CO 80224720-424-2050
Rachel B. Noel Campus5290 Kittredge Street, Denver, CO 80239720-424-0909
South High School1700 E. Louisiana Avenue, Denver, CO 80210720-423-6260
Thomas Jefferson3950 S. Holly Street, Denver, CO 80237720-423-7190
West Campus951 Elati Street, Denver, CO 80204720-423-5456

Los estudiantes pueden llamar a nuestras clínicas escolares al 303-602-8958 para obtener más información sobre la vacuna contra el COVID-19 y si vacunarse es adecuado para ellos. Nuestras clínicas escolares también pueden apoyar a los estudiantes a la hora de programar citas para vacunarse en Denver Health.

Clínicas escolares

Student receiving health services

Acerca de este programas

DPS se enorgullece de asociarse con Denver Health para operar varias clínicas escolares en toda la ciudad. Profesionales médicos proporcionan los servicios, incluyendo médicos, asistentes médicos, enfermeras y terapeutas de salud mental. No hay ningún costo para que los estudiantes usen un centro de salud y todos los servicios se brindan de manera confidencial.

Compartan el folleto »

Acceso a servicios

Cualquier estudiante que haya presentado un formulario de autorización de los padres firmado puede acceder a los servicios durante el horario escolar en estas clínicas.  La información médica del estudiante no se puede compartir sin el permiso por escrito del estudiante o de los padres.

Los servicios disponibles para los estudiantes incluyen:

 • Exámenes físicos y exámenes físicos para deportes
 • Cuidado de lesiones y enfermedades
 • Vacunas
 • Exámenes de laboratorio rutinarios
 • Recetas y medicamentos
 • Orientación de salud mental
 • Cuidados de salud sexual y reproductiva
 • Servicios dentales
 • Inscripción en seguro médico

Para obtener más información o para programar una cita, llamen a Denver Health al 303-602-8958 o visiten denverhealth.org/SBHC.  También pueden contactar al centro de salud de su elección.  La información de contacto se indica a continuación.

Preguntas frecuentes sobre las clínicas escolares de Denver Health (SBHC) » »

Lugares

NameAddressContact
Abraham Lincoln Campus2285 S. Federal Boulevard, Denver, CO 80219720-423-5020
Bruce Randolph Campus3955 Steele Street, Denver, CO 80205720-424-1232
East High School1600 City Park Esplanade, Denver, CO 80206720-424-8378
Evie Dennis Campus4800 Telluride Street, Denver, CO 80249720-423-7610
Florence Crittenton55 S. Zuni Street, Denver, CO 80223720-423-8950
John F. Kennedy Campus2855 S. Lamar Street, Denver, CO 80227720-423-4355
Kepner Campus911 S. Hazel Court, Denver, CO 80219720-424-0126
Kunsmiller Creative Arts Academy Campus2250 S. Quitman Way, Denver, CO 80219720-424-0156
Lake Campus1820 Lowell Boulevard, Denver, CO 80204720-424-0281
Manual Campus1700 E. 28th Avenue, Denver, CO 80205720-423-6435
Dr. Martin Luther King, Jr. Early College19535 E. 46th Avenue, Denver, CO 80249720-424-0476
Montbello Campus5000 Crown Boulevard, Denver, CO 80239720-423-5808
North Campus2960 N. Speer Boulevard, Denver, CO 80211720-423-2718
Place Bridge Academy7125 Cherry Creek North Drive, Denver, CO 80224720-424-2050
Rachel B. Noel Campus5290 Kittredge Street, Denver, CO 80239720-424-0909
South High School1700 E. Louisiana Avenue, Denver, CO 80210720-423-6260
Thomas Jefferson3950 S. Holly Street, Denver, CO 80237720-423-7190
West Campus951 Elati Street, Denver, CO 80204720-423-5456

Học sinh có thể gọi cho Trung tâm Y tế Trường học của chúng tôi theo số 303-602-8958 để tìm hiểu thêm về thuốc chủng ngừa COVID-19 và liệu việc nhận thuốc chủng ngừa có phù hợp với họ hay không. Trung tâm Y tế Trường học của chúng tôi cũng có thể hỗ trợ học sinh thiết lập các cuộc hẹn tiêm chủng với bệnh viện Denver Health.

Trung tâm Y tế tại Trường

Student receiving health services

Giới thiệu về chương trình

DPS tự hào hợp tác với Denver Health để vận hành nhiều trung tâm y tế tại trường học trên toàn thành phố. Nhiều chuyên gia y tế cung cấp các dịch vụ, bao gồm bác sĩ, trợ lý bác sĩ, y sĩ và chuyên gia trị liệu sức khỏe tâm thần. Học sinh không phải trả lệ phí sử dụng trung tâm sức khỏe và mọi dịch vụ đều được cung cấp kín đáo, bảo mật.

Chia sẻ Tờ thông tin »

Tiếp cận các dịch vụ

Bất kỳ học sinh nào đã nộp mẫu đồng ý của phụ huynh có ký tên đều có thể tiếp cận các dịch vụ trong giờ học tại những trung tâm này.  Thông tin y tế của học sinh không được chia sẻ khi không có văn bản cho phép của học sinh hoặc phụ huynh.

Những dịch vụ có sẵn dành cho học sinh bao gồm:

 • Kiểm tra sức khỏe và sức khỏe thể thao
 • Chăm sóc chấn thương và bệnh tật
 • Chích ngừa
 • Kiểm tra phòng thí nghiệm định kỳ
 • Thuốc và toa thuốc
 • Tư vấn sức khỏe tâm thần
 • Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục
 • Dịch vụ nha khoa
 • Tham gia bảo hiểm y tế

Để biết thêm thông tin hoặc đặt lịch hẹn, vui lòng gọi tới Denver Health theo số 303-602-8958 hoặc truy cập denverhealth.org/SBHC.  Quý vị cũng có thể liên hệ với trung tâm y tế theo lựa chọn của quý vị.  Thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới.

Các Câu hỏi Thường gặp về SBHCs »

Địa điểm

NameAddressContact
Abraham Lincoln Campus2285 S. Federal Boulevard, Denver, CO 80219720-423-5020
Bruce Randolph Campus3955 Steele Street, Denver, CO 80205720-424-1232
East High School1600 City Park Esplanade, Denver, CO 80206720-424-8378
Evie Dennis Campus4800 Telluride Street, Denver, CO 80249720-423-7610
Florence Crittenton55 S. Zuni Street, Denver, CO 80223720-423-8950
John F. Kennedy Campus2855 S. Lamar Street, Denver, CO 80227720-423-4355
Kepner Campus911 S. Hazel Court, Denver, CO 80219720-424-0126
Kunsmiller Creative Arts Academy Campus2250 S. Quitman Way, Denver, CO 80219720-424-0156
Lake Campus1820 Lowell Boulevard, Denver, CO 80204720-424-0281
Manual Campus1700 E. 28th Avenue, Denver, CO 80205720-423-6435
Dr. Martin Luther King, Jr. Early College19535 E. 46th Avenue, Denver, CO 80249720-424-0476
Montbello Campus5000 Crown Boulevard, Denver, CO 80239720-423-5808
North Campus2960 N. Speer Boulevard, Denver, CO 80211720-423-2718
Place Bridge Academy7125 Cherry Creek North Drive, Denver, CO 80224720-424-2050
Rachel B. Noel Campus5290 Kittredge Street, Denver, CO 80239720-424-0909
South High School1700 E. Louisiana Avenue, Denver, CO 80210720-423-6260
Thomas Jefferson3950 S. Holly Street, Denver, CO 80237720-423-7190
West Campus951 Elati Street, Denver, CO 80204720-423-5456

ተማሪዎች ስለ COVID-19 ክትባት እና ክትባቱን መውሰድ ለእነርሱ ተገቢ ስለመሆኑ በተመለከተ ተጨማሪ ለማወቅ ወደ የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያዎች በስልክ ቁጥር 303-602-8958 መደወል ይችላሉ። የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያዎች በተጨማሪም ተማሪዎችን ለክትባቱ ከ Denver Health ዘንድቀጠሮበማስያዝላይሊረዷቸውይችላሉ።

የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያዎች

Student receiving health services

ፕሮግራሙን በተመለከተ

DPS ብዙ የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያዎችን በከተማው ውስጥ ለመከወን ከ Denver Health ጋር አጋር ሲሆን ኩራት ይሰማዋል። አገልግሎቶቹ የህክምና ሙያ ባላቸው ሀኪሞች፣ ረዳት ሀኪሞች፣ ነርሶች እና የአእምሮ ጤና ባለሙያዎች ጭምር የሚሰጡ ናቸው። ለተማሪዎች የጤና አገልግሎት ምንም አይነት ክፍያ ካለመኖሩም በላይ አገልግሎቶቹ በሚስጥር የሚሰጡ ናቸው።

በራሪ ወረቀቱን ያጋሩ »

አገልግሎቶችንመድረስ

በወላጅ ፊርማ የተደገፈ ማመልከቻ ቅጽ ያስገባ የትኛውም ተማሪ እነዚህን አገልግሎቶች ከየጤና ጣቢያዎቹ በትምህርት ሰዓት ማግኘት ይችላል።  ከተማሪዎቹ ከራሳቸው ወይንም ከወላጆች ፈቃድ ውጭ የተማሪዎች የህክምና መረጃ በምንም መልኩ ለሌላ ወገን አይገለጥም።

ለተማሪዎች ያሉ አገልግሎቶች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፦

 • አካላዊ ምርመራ እና የሰውነት ማጎልመሻ
 • በጉዳት እና ህመም ጊዜ እንክብካቤ
 • ክትባቶች
 • መደበኛ የላበራቶሪ ምርመራዎች
 • መድሃኒት ማዘዝና እና መድሃኒት መስጠት
 • የአዕምሮ ጤና ማማከር
 • ስርዓተ ጾታና የስነተዋልዶ ጤና
 • የጥርስ ህክምና አገልግሎቶች
 • የጤና መድህን ዋስትና ምዝገባ

ለተጨማሪ መረጃ ወይም ቀጠሮ ለመያዝ እባክዎ ወደ Denver Health at 303-602-8958 ይደውሉ ወይም denverhealth.org/SBHC ይጎብኙ።  የመረጡትን የጤና ማዕከልም ማነጋገር ይችላሉ።  የእውቂያ መረጃ ከታች ተዘርዝሯል።

ስለ SBHC በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች »

ቦታዎች

NameAddressContact
Abraham Lincoln Campus2285 S. Federal Boulevard, Denver, CO 80219720-423-5020
Bruce Randolph Campus3955 Steele Street, Denver, CO 80205720-424-1232
East High School1600 City Park Esplanade, Denver, CO 80206720-424-8378
Evie Dennis Campus4800 Telluride Street, Denver, CO 80249720-423-7610
Florence Crittenton55 S. Zuni Street, Denver, CO 80223720-423-8950
John F. Kennedy Campus2855 S. Lamar Street, Denver, CO 80227720-423-4355
Kepner Campus911 S. Hazel Court, Denver, CO 80219720-424-0126
Kunsmiller Creative Arts Academy Campus2250 S. Quitman Way, Denver, CO 80219720-424-0156
Lake Campus1820 Lowell Boulevard, Denver, CO 80204720-424-0281
Manual Campus1700 E. 28th Avenue, Denver, CO 80205720-423-6435
Dr. Martin Luther King, Jr. Early College19535 E. 46th Avenue, Denver, CO 80249720-424-0476
Montbello Campus5000 Crown Boulevard, Denver, CO 80239720-423-5808
North Campus2960 N. Speer Boulevard, Denver, CO 80211720-423-2718
Place Bridge Academy7125 Cherry Creek North Drive, Denver, CO 80224720-424-2050
Rachel B. Noel Campus5290 Kittredge Street, Denver, CO 80239720-424-0909
South High School1700 E. Louisiana Avenue, Denver, CO 80210720-423-6260
Thomas Jefferson3950 S. Holly Street, Denver, CO 80237720-423-7190
West Campus951 Elati Street, Denver, CO 80204720-423-5456

يمكن للطلاب الاتصال بمراكزنا الصحية داخل المدرسة على الرقم 303-602-8958 لمعرفة المزيد عن لقاح COVID-19 وما إذا كان الحصول على اللقاح مناسبًا لهم أم لا. ويمكن لمراكزنا الصحية داخل المدرسة أيضًا دعم الطلاب في تحديد مواعيد الحصول على اللقاح مع مستشفى Denver th

المراكز الصحية المدرسية

Student receiving health services

نبذة عن البرنامج

تفخر منطقة مدارس دنفر العامة بإدارتها لعدد من المراكز الصحية المدرسية في أماكن مختلفة من المدينة. يقدم الخدمة طاقم طبي يضم أطباء ومساعدي أطباء وممرضات ومعالجي صحة نفسية. لا تفرض أي رسوم على أي طالب يحصل على رعاية في أي عيادة من العيادات المدرسية كما تقدم كل الخدمات بصورة سرية

شارك المعلومات (فلاير) »

الحصول على الخدمات

ترحب المراكز الصحية المدرسية بأي طالب قدّم نموذج موافقة موقعًا من ولي الأمر للحصول على الخدمات أثناء الساعات المدرسية في هذه المراكز.  لا يمكن مشاركة معلومات الطالب الصحية مع أي أحد دون موافقة مكتوبة من الطالب أو ولي أمره.

تشتمل الخدمات المتاحة علي:

 • الفحوصات البدنية والفحوصات البدنية الخاصة بالرياضيين
 • العناية بالإصابات والأمراض
 • اللقاحات
 • الفحوصات المختبرية الروتينية
 • الوصفات الطبية والأدوية
 • الاستشارات الصحية العقلية
 • الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية
 • خدمات طب الأسنان
 • الاشتراك في التأمين الصحي

لمزيد من المعلومات أو لتحديد موعد، يرجى الاتصال على مستشفى Denver Health على الرقم 330.602.8958 أو زرdenverhealth.org/SBHC  يمكنك أيضاً الاتصال على المركز الصحي الذي تفضله.  معلومات الاتصال متاحة أدناه.

أسئلة شائعة عن المراكز الصحية المدرسية »

المواقع

NameAddressContact
Abraham Lincoln Campus2285 S. Federal Boulevard, Denver, CO 80219720-423-5020
Bruce Randolph Campus3955 Steele Street, Denver, CO 80205720-424-1232
East High School1600 City Park Esplanade, Denver, CO 80206720-424-8378
Evie Dennis Campus4800 Telluride Street, Denver, CO 80249720-423-7610
Florence Crittenton55 S. Zuni Street, Denver, CO 80223720-423-8950
John F. Kennedy Campus2855 S. Lamar Street, Denver, CO 80227720-423-4355
Kepner Campus911 S. Hazel Court, Denver, CO 80219720-424-0126
Kunsmiller Creative Arts Academy Campus2250 S. Quitman Way, Denver, CO 80219720-424-0156
Lake Campus1820 Lowell Boulevard, Denver, CO 80204720-424-0281
Manual Campus1700 E. 28th Avenue, Denver, CO 80205720-423-6435
Dr. Martin Luther King, Jr. Early College19535 E. 46th Avenue, Denver, CO 80249720-424-0476
Montbello Campus5000 Crown Boulevard, Denver, CO 80239720-423-5808
North Campus2960 N. Speer Boulevard, Denver, CO 80211720-423-2718
Place Bridge Academy7125 Cherry Creek North Drive, Denver, CO 80224720-424-2050
Rachel B. Noel Campus5290 Kittredge Street, Denver, CO 80239720-424-0909
South High School1700 E. Louisiana Avenue, Denver, CO 80210720-423-6260
Thomas Jefferson3950 S. Holly Street, Denver, CO 80237720-423-7190
West Campus951 Elati Street, Denver, CO 80204720-423-5456

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းအေျခစိုက္ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားထံ ၃၀၃၆၀၂၈၉၅၈ ျဖင့္ေခၚဆိုကာ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးအေၾကာင္း ႏွင့္ သူတို႔ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ သင့္မသင့္ကို ပိုမိုေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းအေျခစိုက္ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား Denver Health အတြက္ေက်ာင္းပိတ္ရက္ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းအေျခခံေသာ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ား

Student receiving health services

ဤအစီအစဥ္အေၾကာင္း

DPS သည္ Denver Health ႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳကာ ေက်ာင္းအေျခခံေသာ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားကို ၿမိဳ႕အႏွံ႔တြင္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းကို ဂုဏ္ယူပါသည္။ ဆရာဝန္မ်ား၊ ဆရာဝန္အကူမ်ား၊ လက္မွတ္ရ သူနာျပဳမ်ား ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ကုထံုးပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးကမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က က်န္းမာေရးစင္တာကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုးကို ကိုယ္ေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္မႈျဖင့္ ေပးကမ္းပါသည္။

လက္ကမ္းစာေစာင္ကို မွ်ေဝမည္ »

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူျခင္း

မိဘက လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ သေဘာတူညီမႈ ပံုစံကို တင္သြင္းထားေသာ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆို ထိုစင္တာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း၌ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္ပါသည္။  ေက်ာင္းသား၏ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းသား (သို႔) မိဘ၏ စာျဖင့္ေရးသားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ မပါရွိဘဲ ေဝမွ်ျခင္းမျပဳပါ။

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရႏိုင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါရွိသည္မွာ-

 • ကာယစစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ အားကစား ကာယၾကံ႕ခိုင္မႈ
 • ထိခုိက္မႈႏွင့္ နာမက်န္းမႈ ေစာင့္ေရွာက္ေရး
 • ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမ်ား
 • ပံုမွန္ ဓါတ္ခဲြခန္းစစ္ေဆးမႈမ်ား
 • ေဆးညႊန္းေပးျခင္းႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား
 • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း
 • လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ သားေမြးျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
 • သြားဖက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • က်န္းမာေရးအာမခံ စာရင္းသြင္းျခင္း

ပိုမိုသိလိုပါက (သို႔) ခ်ိန္းဆိုမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္လိုပါက Denver Health သို႔ ၃၀၃၆၀၂၈၉၅၈ (သို႔) denverhealth.org/SBHC သို႔ဝင္ေရာက္ပါ။  သင္သည္ သင္ႏွစ္သက္ေသာ က်န္းမာေရးစင္တာသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။  ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

SBHCs ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးေလ့ေမးထရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား »

Locations

NameAddressContact
Abraham Lincoln Campus2285 S. Federal Boulevard, Denver, CO 80219720-423-5020
Bruce Randolph Campus3955 Steele Street, Denver, CO 80205720-424-1232
East High School1600 City Park Esplanade, Denver, CO 80206720-424-8378
Evie Dennis Campus4800 Telluride Street, Denver, CO 80249720-423-7610
Florence Crittenton55 S. Zuni Street, Denver, CO 80223720-423-8950
John F. Kennedy Campus2855 S. Lamar Street, Denver, CO 80227720-423-4355
Kepner Campus911 S. Hazel Court, Denver, CO 80219720-424-0126
Kunsmiller Creative Arts Academy Campus2250 S. Quitman Way, Denver, CO 80219720-424-0156
Lake Campus1820 Lowell Boulevard, Denver, CO 80204720-424-0281
Manual Campus1700 E. 28th Avenue, Denver, CO 80205720-423-6435
Dr. Martin Luther King, Jr. Early College19535 E. 46th Avenue, Denver, CO 80249720-424-0476
Montbello Campus5000 Crown Boulevard, Denver, CO 80239720-423-5808
North Campus2960 N. Speer Boulevard, Denver, CO 80211720-423-2718
Place Bridge Academy7125 Cherry Creek North Drive, Denver, CO 80224720-424-2050
Rachel B. Noel Campus5290 Kittredge Street, Denver, CO 80239720-424-0909
South High School1700 E. Louisiana Avenue, Denver, CO 80210720-423-6260
Thomas Jefferson3950 S. Holly Street, Denver, CO 80237720-423-7190
West Campus951 Elati Street, Denver, CO 80204720-423-5456

Ardaydu waxay Xarumaheenna Caafimaadka ee ku yaala Dugsiga ka wici karaan 303-602-8958 si ay wax badan uga ogaadaan tallaalka COVID-19 iyo haddii qaadashada tallaalku uu ku habboon yahay iyo in kale. Xarumaheena Caafimaadka ee ku yaala Dugsiga ayaa sidoo kale ka caawin kara ardayda sidii ay Denver Health uga qabsan lahaayeen ballamaha tallaalka.

Xarumaha Caafimaadka ee ku yaala Iskuulada

Student receiving health services

Macluumaad Ku Saabsan Barnaamijkaan

DPS waxay ku faraxsan tahay inay iskaashi la samayso Denver Health si ay u maamusho tiro badan oo xarumaha caafimaadka ee ku yaala iskuulada ah dhammaan magaalada. Adeegyada waxaa baxsha xirfadlayaal caafimaad oo ay ku jiraan dhakhaatiir, kaaliyaasha dhakhaatiirta, kalkaalisooyin dhakhaatiir ah iyo baxnaaniyaasha caafimaadka dhimirka. Ma jiro wax lacag ah oo laga qaadaayo arday si uu adeeg uga helo xarunta caafimaadka dhammaan adegyadana waxaa lagu baxshaa qaab sirta xafidaaya.

Dadka la wadag Fariinta »

Helitaanka Adeegyada

Arday kasta oo soo gudbiya foomka ogolaanshaha waalidka oo saxiixan ayaa lagusoo dhawaynayaa inuu isticmaalo adeegga xarumahaan lagu sameeyo inta lagu jiro saacadaha dugsiga.  Xogta caafimaadka ee ardayga lama shaacin karo ayadoon ogolaansho qoraal ah laga haysan ardayda ama waalidka.

Adeegyada ay heli karaan ardaydu waxaa kamid ah:

 • Baaritaannada jirka iyo jimicsiga isboortiga ee jirka
 • Daryeelka dhaawac ama jirro
 • Tallaalada
 • Baaritaannada shaybaarka ee joogatda ah
 • Daawooyinka dhakhtarka uu qoro iyo daawooyinka la qaato
 • Talo bixinta ku aadan caafimaadka maskaxda
 • Daryeelka caafimaadka galmada iyo taranka
 • Adeegyada caafimaadka ilkaha
 • Diiwaangelinta caymiska caafimaadka

Wixii macluumaad dheeraad ah ama si aad jadwal u qabsato balan fadlan wac Denver Health ood ka wacayso 303-602-8958 ama booqo denverhealth.org/SBHC.  Waxaad la xariiri kartaa xarunta caafimaadka ee aad xulato.  Xogta xariirka ayaa hoos ku qoran.

Su'alaha badanaa la iswaydiiyo ee ku saabsan SBHCs »

Goobaha

NameAddressContact
Abraham Lincoln Campus2285 S. Federal Boulevard, Denver, CO 80219720-423-5020
Bruce Randolph Campus3955 Steele Street, Denver, CO 80205720-424-1232
East High School1600 City Park Esplanade, Denver, CO 80206720-424-8378
Evie Dennis Campus4800 Telluride Street, Denver, CO 80249720-423-7610
Florence Crittenton55 S. Zuni Street, Denver, CO 80223720-423-8950
John F. Kennedy Campus2855 S. Lamar Street, Denver, CO 80227720-423-4355
Kepner Campus911 S. Hazel Court, Denver, CO 80219720-424-0126
Kunsmiller Creative Arts Academy Campus2250 S. Quitman Way, Denver, CO 80219720-424-0156
Lake Campus1820 Lowell Boulevard, Denver, CO 80204720-424-0281
Manual Campus1700 E. 28th Avenue, Denver, CO 80205720-423-6435
Dr. Martin Luther King, Jr. Early College19535 E. 46th Avenue, Denver, CO 80249720-424-0476
Montbello Campus5000 Crown Boulevard, Denver, CO 80239720-423-5808
North Campus2960 N. Speer Boulevard, Denver, CO 80211720-423-2718
Place Bridge Academy7125 Cherry Creek North Drive, Denver, CO 80224720-424-2050
Rachel B. Noel Campus5290 Kittredge Street, Denver, CO 80239720-424-0909
South High School1700 E. Louisiana Avenue, Denver, CO 80210720-423-6260
Thomas Jefferson3950 S. Holly Street, Denver, CO 80237720-423-7190
West Campus951 Elati Street, Denver, CO 80204720-423-5456

विद्यार्थीहरूले कोभिड-19 खोप को बारेमा तथा यो खोप तिनीहरूको लागि सही छ कि छैन भन्ने बारेमा थप जानकारीको लागि विद्यालय आधारित स्वास्थ्य केन्द्रको 303-602-8958  मा फोन गर्न सक्छन्। हाम्रो विद्यालय आधारित स्वास्थ्य केन्द्रहरूले विद्यार्थीलाई Denver Health माखोपकोतालिकाप्राप्तगर्नपनिसहयोगगर्नसक्छन्।

विद्यालयमा आधारित स्वास्थ्य केन्द्रहरू

Student receiving health services

यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी

सहरभरि नै विद्यालयमा आधारित स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नका लागि Denver Health सँग साझेदारी गर्न पाउँदा DPS ले गौरवान्वित महसुस गरेको छ । चिकित्सक, चिकित्सकका सहयोगी, नर्स तथा मानसिक स्वास्थ्यका थेरापिस्ट लगायतका स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सेवाहरू प्रदान गरिन्छ । विद्यार्थीले स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोग गरे बापत कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन र सबै सेवाहरू गोप्य रूपमा प्रदान गरिन्छ ।

फ्लायर सेयर गर्नुहोस् »

सेवाहरूपहुँचगर्नेतरिका

हस्ताक्षर गरिएको अभिभावकीय सहमति फाराम पेश गरेका कुनै पनि विद्यार्थीलाई विद्यालय समयमा यी केन्द्रहरूमा सेवाहरू प्रयोग गर्न स्वागत गरिन्छ   विद्यार्थी वा अभिभावकको लिखित अनुमति प्राप्त नगरी विद्यार्थीको चिकित्सा जानकारी अरूलाई प्रदान गर्न सकिँदैन

विद्यार्थीहरूका लागि उपलब्ध गराइने सेवाहरूमा निम्न कुराहरू समावेश हुन्छ:

 • शारीरिक परिक्षण र खेलकुद भौतिक परिक्षण
 • चोटपटक र रोगको हेरविचार
 • प्रतिरक्षणहरू
 • नियमित प्रयोगशाला परीक्षणहरू
 • डाक्टरको पर्ची र औषधिहरू
 • मानसिक स्वास्थ्य सल्लाह
 • यौन र प्रजनन स्वास्थ्य हेरविचार
 • दन्त सेवाहरु
 • स्वास्थ्य बीमा भर्ती

थप जानकारीका लागि वा अपोइन्टमेन्ट तय गर्न, कृपया Denver Health लाई 303-602-8958 मा फोन गर्नुहोस् वा denverhealth.org/SBHC मा हेर्नुहोस्   तपाईं आफ्नो रोजाइको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ   सम्पर्क जानकारि तल दिइएको छ

SBHC हरूको बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू »

स्थानहरू

NameAddressContact
Abraham Lincoln Campus2285 S. Federal Boulevard, Denver, CO 80219720-423-5020
Bruce Randolph Campus3955 Steele Street, Denver, CO 80205720-424-1232
East High School1600 City Park Esplanade, Denver, CO 80206720-424-8378
Evie Dennis Campus4800 Telluride Street, Denver, CO 80249720-423-7610
Florence Crittenton55 S. Zuni Street, Denver, CO 80223720-423-8950
John F. Kennedy Campus2855 S. Lamar Street, Denver, CO 80227720-423-4355
Kepner Campus911 S. Hazel Court, Denver, CO 80219720-424-0126
Kunsmiller Creative Arts Academy Campus2250 S. Quitman Way, Denver, CO 80219720-424-0156
Lake Campus1820 Lowell Boulevard, Denver, CO 80204720-424-0281
Manual Campus1700 E. 28th Avenue, Denver, CO 80205720-423-6435
Dr. Martin Luther King, Jr. Early College19535 E. 46th Avenue, Denver, CO 80249720-424-0476
Montbello Campus5000 Crown Boulevard, Denver, CO 80239720-423-5808
North Campus2960 N. Speer Boulevard, Denver, CO 80211720-423-2718
Place Bridge Academy7125 Cherry Creek North Drive, Denver, CO 80224720-424-2050
Rachel B. Noel Campus5290 Kittredge Street, Denver, CO 80239720-424-0909
South High School1700 E. Louisiana Avenue, Denver, CO 80210720-423-6260
Thomas Jefferson3950 S. Holly Street, Denver, CO 80237720-423-7190
West Campus951 Elati Street, Denver, CO 80204720-423-5456

Учащиеся могут позвонить в наши пришкольные медицинские центры по тел. 303-602-8958, чтобы узнать больше о вакцине от COVID-19 и о том, подходит ли им эта вакцина. Наши пришкольные медицинские центры также могут помочь учащимся записаться на вакцинацию в Denver Health.

Пришкольные медицинские центры

Student receiving health services

Об этой программе

Мы в DPS гордимся тем, что являемся партнером Denver Health и управляем рядом пришкольных медицинских центров по всему городу. Услуги оказываются медицинскими специалистами, в том числе врачами, ассистентами врачей, практикующими медсестерами и психотерапевтами. Учащиеся пользуются услугами медицинского центра бесплатно, и все услуги предоставляются конфиденциально.

Поделись флаером »

Доступ к услугам

Любой учащийся, предоставивший подписанную форму согласия от родителей, может получить доступ к услугам в этих центрах в учебное время.  Медицинскую информацию об учащемся запрещено использовать без письменного разрешения учащегося или родителя.

Доступные учащимся услуги включают:

 • Стандартные и спортивные медосмотры
 • Помощь при травмах и заболеваниях
 • Иммунизация
 • Плановые лабораторные анализы
 • Рецепты и лекарства
 • Консультации у психолога
 • Охрана сексуального и репродуктивного здоровья
 • Стоматологические услуги
 • Оформление медицинского страхования

Для получения дополнительной информации или назначения приема позвоните в Denver Health по телефону 303-602-8958 или зайдите на denverhealth.org/SBHC.  Также вы можете обратиться в медцентр по вашему выбору.  Контактная информация указана ниже.

Часто задаваемые вопросы о пришкольных медцентрах »

Адреса

NameAddressContact
Abraham Lincoln Campus2285 S. Federal Boulevard, Denver, CO 80219720-423-5020
Bruce Randolph Campus3955 Steele Street, Denver, CO 80205720-424-1232
East High School1600 City Park Esplanade, Denver, CO 80206720-424-8378
Evie Dennis Campus4800 Telluride Street, Denver, CO 80249720-423-7610
Florence Crittenton55 S. Zuni Street, Denver, CO 80223720-423-8950
John F. Kennedy Campus2855 S. Lamar Street, Denver, CO 80227720-423-4355
Kepner Campus911 S. Hazel Court, Denver, CO 80219720-424-0126
Kunsmiller Creative Arts Academy Campus2250 S. Quitman Way, Denver, CO 80219720-424-0156
Lake Campus1820 Lowell Boulevard, Denver, CO 80204720-424-0281
Manual Campus1700 E. 28th Avenue, Denver, CO 80205720-423-6435
Dr. Martin Luther King, Jr. Early College19535 E. 46th Avenue, Denver, CO 80249720-424-0476
Montbello Campus5000 Crown Boulevard, Denver, CO 80239720-423-5808
North Campus2960 N. Speer Boulevard, Denver, CO 80211720-423-2718
Place Bridge Academy7125 Cherry Creek North Drive, Denver, CO 80224720-424-2050
Rachel B. Noel Campus5290 Kittredge Street, Denver, CO 80239720-424-0909
South High School1700 E. Louisiana Avenue, Denver, CO 80210720-423-6260
Thomas Jefferson3950 S. Holly Street, Denver, CO 80237720-423-7190
West Campus951 Elati Street, Denver, CO 80204720-423-5456